ONDRÁČEK, V. Chlazení elektrického generátoru [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Kaplan, Zdeněk

Student Vladimír Ondráček pracoval na své závěrečné bakalářské práci věnované návrhu chlazení vysokofrekvenčního elektrického generátoru zodpovědně, samostatně a iniciativně. Konzultací využíval sporadicky, na začátku k vyjasnění tématu, později při řešení zásadních otázek. Jeho práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Hubáček, Tomáš

Student splnil cíle bakalářské práce. V práci jsou porovnány celkem čtyři způsoby chlazení vysokootáčkového elektrického generátoru. Použití vysokootáčkových generátorů umožňuje snížit rozměry a hmotnost stroje, což je v leteckých aplikacích velmi sledovaný parametr. Kladně hodnotím kombinaci MKP metody s experimentálním ověřením. Protože popisovaná konstrukce elektrického generátoru není obvyklá, chybí mi v práci podrobnější popis funkce a generování ztrát. V závěru je jako nejlepší varianta vybrán způsob chlazení pomocí systému heat pipe. Tento způsob chlazení však není v leteckých aplikacích, ve kterých je kladen důraz na spolehlivou funkci, vyzkoušený. V případě zájmu doporučuji autorovi zabývat se touto problematikou v navazující diplomové práci.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 38247