HANZELKA, M. Fázové diagramy směsí aprotických rozpouštědel a elektrolytů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Máca, Josef

Pan Bc. Miroslav Hanzelka zpracoval diplomovou práci na téma fázové diagramy směsí rozpouštědel a elektrolytů. Práce není napsána příliš kvalitně a má značný počet nedostatků jak z pohledu technického textu (anglické popisky obrázků, neočíslované rovnice, překlepy, chybějící odkazy na obrázky) tak rozsahu dat. Teoretická část je velmi stručná a řešenou problematiku objasňuje jen okrajově. Praktická část se skládá převážně jen z tabulek a grafů. Chybí mi zde jakákoliv matematická interpretace získaných výsledků. Student během semestru nechodil na konzultace a téměř nekomunikoval ani elektronickou cestou. Dostavil se pouze dvakrát poprvé na začátku semestru, kde byla dohodnuta náplň práce a rozsah měření. Podruhé na konci semestru ve značně pozdním termínu s tím, že začne měřit. Pan Hanzelka udělal několik měření kryoskopických křivek, které vyhodnotil a zpracoval. Vlastní kryoskopické křivky však nejsou součástí diplomové práce ani příloh. Na základě těchto měření stanovil nejvhodnější složení směsi rozpouštědel pro co největší snížení bodu tuhnutí. Práce nedosahuje kvalit pro dobrou klasifikaci.

Navrhovaná známka
E
Body
50

Posudek oponenta

Vondrák, Jiří

xx

Navrhovaná známka
E
Body
50

eVSKP id 74343