DOSEDLOVÁ, P. Marketingový Mix Společnosti Jiří Plocek [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Mráček, Pavel

V práci je prokázána schopnost aplikovat teoretické poznatky v analytické i návrhové části. Autorka se snaží o komplexní analýzu prostředí kde společnost působí. Některé části analýz pak mohou působit nadbytečně vzhledem k samotnému tématu práce. V návrhové části autorka vhodně doplňuje stávající marketingový mix společnosti tak, aby bylo dosaženo lepšího povědomí o společnosti i získání nových zákazníků. Práci doporučuji k obhajobě a hodnotím souhrnnou známkou "C". Otázka k obhajobě: Myslíte si, že navrhovaná finanční odměna 2000 Kč (kap. 3.4.4 Vytvoření nového loga společnosti) bude pro "návrháře" loga dostatečnou motivací?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů D Návrhová část práce se nezabývá kompletním novým marketingovým mixe, ale pouze doplňuje stávající o nové možnosti.
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod C
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků C
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň C V práci se vyskytují překlepy. Nesprávné použití pojmu firma/společnost.
Práce s informačními zdroji, včetně citací C
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Jareš, Jaromír

Bakalářská práce Petry Dosedlové se zabývá problematikou marketingu fyzické osoby Jiří Plocek v Kostelci nad Orlicí. V úvodní části absolventka informuje o základních pojmech – marketing, marketingový výzkum, marketingová koncepce, marketingové prostředí, marketingový mix, marketingová komunikace a marketingová analýza. V této části je popsána teoretická část práce, kterou absolventka načerpala během studia a během své absolventské práce ve firmě. Srozumitelným a přehledným způsobem seznamuje s nezbytně nutnými pojmy a základními charakteristikami v oblasti marketingu. V další části je analytická část práce, kterou absolventka načerpala během studia a během své absolventské práce ve firmě. V této části je uvedeno prostředí, ve kterém se tato firma pohybuje. Je zde popsána minulost i současnost firmy. Srozumitelným a přehledným způsobem seznamuje s nezbytně nutnými pojmy a základním údaji o firmě, s předmětem její činnosti a následně jsou podrobně uvedeny jednotlivé analýzy. Jsou zde i konkrétní tabulky a grafy jednotlivých analýz. V závěrečné fázi jsou navržena možná opatření, která by měla zajistit příliv nových zákazníků a jejich udržitelnost pro další období. Jsou zde uvedeny různé druhy slev a výhod, jež by zajistily náskok před existující i budoucí konkurencí. Jako velká výzva pro rozšíření firmy je zde uvedena možnost expanze na zahraniční trh, a to konkrétně do Polské republiky. Jako nejslabší část marketingového mixu byla stanovena propagace a jsou zde dobře popsány možnosti zlepšení propagace, a to v podobě tvorby webových stránek, inzerce v místním tisku a reklamy v lokálním rádiu. Jsou zde správně popsány i vyčísleny jednotlivé možnosti rozšíření propagace a jsou zde i návrhy, kdo by případnou propagaci firmy mohl provést. V závěrečné fázi je konstatováno hodnocení celé práce. Práce je zpracována tak, že je z ní patrná dobrá znalost problematiky předmětu absolventské práce. V předložené práci je proveden dostatečný sběr informací v terénu, jsou zde i doporučení či opatření, které by mohla v budoucnosti firmě pomoci v rozvoji firmy. Předložená práce splňuje veškeré požadavky absolventské práce, je správně teoreticky i věcně vyřešena. Pouze pojem „společnost“ je zde nesprávně formulována, neboť pod pojmem společnost se dle platného občanského zákoníku myslí sdružení fyzických osob. Firma Jiří Plocek podniká samostatně jako fyzická osoba. Formální úroveň zpracování je na velmi dobré úrovni a mohla by mít i praktický přínos pro rozvoj firmy.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Praktická využitelnost výsledků A
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 74076