VODIČKA, T. Antistatické vlastnosti materiálů v technické praxi [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Frk, Martin

Student při zpracování práce popsal základy fyzikálních zákonitosti elektrostatického pole, včetně stručné charakterizace elektrostatických výbojů. Uvedl základní druhy antistatických matriálů a nastínil důvody, kvůli kterým nabývají na významu v technické praxi. Náplní praktické části bylo vytvoření měřicí aplikace pro měření vnitřní a povrchové rezistivity podle příslušných ČSN norem. Zpočátku mi připadalo, že pro pana Vodičku nebylo programování příliš oblíbená oblast a začínal litovat výběru tohoto tématu. Po několika společných konzultacích a rozboru funkčnosti ukázkových programů se do dané problematiky rychle adaptoval a po zbytek semestru pokračoval ve vývoji aplikace samostatně. K realizaci složitějších úkonů jsem mu byl plně k dispozici a naznačil mu možné způsoby řešení. Výsledná programová aplikace je plně v souladu s mými požadavky. K experimentu použil dostatečné množství vzorků, jak z pohledu druhů, tak i četnosti, což umožnilo částečně realizovat i statistické vyhodnocení. Z naměřených hodnot pan Vodička vypočítal hodnoty vnitřních a povrchových rezistivit u jednotlivých vzorků, na základě kterých zhodnotil jejich antistatické vlastnosti. Současně vyhodnotil i vliv povrchové úpravy v podobě tenké naprášené vrstvy nebo nátěru vhodným přípravkem a porovnal s původními vzorky bez této úpravy. Pan Vodička se pravidelně u mě hlásil o další práci a často mě musel i uhánět (zejména při obstarávání zkušebních vzorků), aby mohl ve své práci postupovat rychleji a dokončit ji v dostatečném předstihu. V některých ohledech proto převzal iniciativu a sám si domluvil a realizoval úpravu povrchů vzorků magnetonovým naprašováním a antistatickým nátěrem. Pro zpracování textu bakalářské práce po stránce formální jsem studentovi doporučil vzorovou závěrečnou práci z předchozích let, které se řádně držel. Práce prošla pouze letmou kontrolou školitele a v průběhu studia jsem do ní příliš nezasahoval. S blížícím se koncem semestru jsem z důvodu své zaneprázdněnosti nestihl provést důkladnější textovou kontrolu. Škoda, že se student nevyvaroval občas vyskytnuvším se gramatickým chybám či použití nepřesné terminologii (např. rezistence). Použitá literatura ke zpracování práce je adekvátní k jejímu druhu a rozsahu, přesto by se mohl student příště vyvarovat použití některých nerecenzovaných druhů z Internetu (maturitní otázky, fyzikální olympiáda).

Navrhovaná známka
A
Body
91

Posudek oponenta

Rozsívalová, Zdenka

Student Tomáš Vodička zpracoval bakalářskou práci v rozsahu 75 stran, včetně seznamu symbolů a zkratek používaných v textu a souhrnu bibliografických citací, a 8 stran příloh shrnujících především tabulky naměřených a vypočtených hodnot pro jednotlivé zkoušené materiály. Hlavním cílem závěrečného vysokoškolského projektu je vytvoření automatizovaného laboratorního pracoviště pro sledování antistatických vlastností materiálů. Práce je rozčleněna na teoretickou a praktickou část, obě části jsou doplněny úvodem do řešené problematiky a závěrem shrnujícím význam provedených experimentů a jejich možné aplikace v praxi. Teoretický rozbor popisuje elektrostatické pole, jevy a zákony, které je charakterizují; dále se zabývá elektrostatickými výboji, druhy antistatických materiálů a metodikou měření vnitřní a povrchové rezistivity. Experimentální část řeší vybavení a popis automatizovaného laboratorního pracoviště, které bylo v rámci praktické části používáno. V následujících kapitolách jsou popsány zkušební materiály, povrchové úpravy, postupy a výsledky měření zpracované formou grafických závislostí a diskuze výsledků. Předložená práce je sepsána přehledně a pečlivě, s vnější úpravou a grafickým zpracováním na odpovídající úrovni. Bakalářská práce a její zpracování splňují zásadní požadavky, kladené na závěrečnou vysokoškolskou práci, nutné pro doporučení práce k obhajobě. Výsledky provedených a vyhodnocených experimentů, stejně jako vytvořené laboratorní pracoviště, najdou využití, jak v laboratorní výuce předmětů zaměřených na diagnostiku a zkušebnictví, tak při zpracování dalších závěrečných vysokoškolských prací.

Navrhovaná známka
A
Body
93

Otázky

eVSKP id 74108