BUMBÁLKOVÁ, G. Etika v realitní činnosti [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Vykopalová, Hana

Diplomová práce je zpracována na základní poznatkové rovině, praktická část práce vykazuje celou řadu nedostatků a chyb zejména metodického charakteru včetně nedostatků v oblasti dodržování ČSN 690 a 690-6, které byly zřejmě způsobeny absencemi konzultací k DP.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění cíle a rozsahu zadání D Cíl splněn pouze částečně vzhledem k popisu charakteristiky problematiky zadaného úkolu, který stanovil: na základě studia odborných pramenů (včetně legislativních) a srovnávacích kriterií hledat optimální kritéria pro etiku v realitní činnosti.
Úroveň zpracování teoretické části tj. poznatky získané studiem D Teoretická část práce obsahuje výrazně prvky kompilace, svým zpracováním je na zcela obecné poznatkové rovině, některé kapitoly mají výrazně popisný charakter. Práce je psaná v "ich" formě.
Úroveň zpracování analytické části tj. zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody E Praktická část práce vykazuje značné nedostatky v oblasti metodického zpracování, zejména konstrukce dotazníků, stanovení hypotéz, vyhodnocení hypotéz atd. (hypotézu nelze ověřit pouze na základě 2 otázek z dotazníku).
Odborná úroveň diplomové práce E DP má výrazně kompilační charakter, nedostatky v oblasti zpracování výzkumné část práce. Diplomantka byla a tyto nedostatky před odevzdáním DP upozorněna, DP byla konzultována velmi sporadicky.
Přínos pro praktické i teoretické využití E DP přináší pouze obecné základní poznatky z oblasti teoretického zpracování.
Práce s literaturou (citace), přehled literatury dle normy ČSN ISO 690 a 690-2 E Bylo čerpáno ze základních literárních zdrojů, internetové zdroje značně převyšují nad zdroji knižními. V některých případech bibl. odkazy na prameny a zdroje neodpovídají způsobu jejich citování dle ČSN 690 a 690-2 nebo zcela chybí.
Formální uspořádání a úprava (text, grafy, tabulky) a odborná jazyková úroveň D DP má průměrnou textovou úpravu, ne příliš zdařilé grafické zpracování.
Navrhovaná známka
E

Posudek oponenta

Barňák, Tomáš

Předložená práce je zpracována na teoretické úrovni, etika v realitní činnosti je zobecněná na etiku v podnikání, praktická část práce miminimální přínos k danému tématu, a její zpracování a vyhodnocení má mnoho nedostatků.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Úplnost vypracování E Cíl splněn okrajově, chybějící srovnávací kritéria, a následné optimální kritéria pro etiku v realitní činnosti.
Zvolený přístup k řešení cíle diplomové práce E V teoretické části se některé části kapitol opakují, tytéž informace jsou prezentovány v různých kapitolách. Zpracování teoretické části je obecní, naplněné nepodstatnými informacemi. Chybějící zpracování a srovnání teorie etiky v realitní činnosti vzhledem k zahraničí, minimálně na okolní země.
Úroveň zpracování diplomové práce tj. originalita řešení, způsob zpracování podkladů, vstupních dat, použité metody E Úroveň a zpracování praktické části je na nízke úrovni
Obtížnost a správnost řešení E V DP se opakují ty samé informace, praktická část je zpracována na špatné úrovni - konstrukce dotazníku a následně vyhodnocení.
Přínos pro praktické i teoretické využití E DP nepřináší žádné praktické využití, informace tohoto charakteru a zpracování těchto informací nejsou ničím novým.
Odborná jazyková úroveň E Byla použita základní literatura, absence většího počtu zahraniční literatury na dané téma.
Písemná a grafická úprava tj. text, grafy, tabulky E DP má průměrnou textovou i grafickou úpravu.
Navrhovaná známka
E

Otázky

eVSKP id 68498