HALMAZŇA, J. Mechanické a strukturní charakteristiky hořčíkové slitiny vyztužené keramickými vlákny [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Zapletal, Josef

Bakalářská práce bakalářské práce Jiřího Halmazni se zabývá hodnocením Mechanických a strukturních charakteristik hořčíkové slitiny vyztužené keramickými vlákny. Student pracoval dle pokynů vedoucího práce. V rámci bakalářské práce byly zjištěny zajímavé výsledky, které mohou sloužit pro další výzkumnou činnost v rámci hořčíkových slitin a kompozitů s kovovu matricí. Závěrečná práce Jiřího Halmazni na téma „Mechanické a strukturní charakteristiky hořčíkové slitiny vyztužené keramickými vlákny“ svým rozsahem, kvalitou a úrovní zpracování prokazuje schopnost studenta samostatně a tvůrčím způsobem řešit odbornou problematiku. Doporučuji tedy bakalářskou práci Jiřího Halmazni přijmout k obhajobě s celkovým hodnocením "B".

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu C
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Moravčík, Igor

Předkládaná práce se věnuje studiu mechanických vlastností horčíkové slitiny vystužené částicemi a vlákny. Práce je standardně rozdělena na část teoretickou a praktickou kde je teoretická část věnována teorii výroby a mechanickým vlastnostem kompozitu. Tato problematika je vysoce aktuální a jedná se o komplexní a velmi rozsáhlé téma. Cílem předkládané bakalářské práce bylo zjistit a porovnat vlastnosti vlákny vystužené a čisté slitiny QE22 a následné porovnání s vypočtenými parametry. Všechny cíle práce byly v dostatečném rozsahu naplněny. Předložená práce je vypracována v doporučeném rozsahu a v souladu s platnými předpisy VUT v Brně. Části práce mají logickou návaznost a tvoří souvislý celek. Předloženou práci doporučuji k obhajobě, zcela splňuje požadavky kladené na tento typ prací.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 73021