BARTOŠEK, L. Zálohování dat a datová úložiště [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Kříž, Jiří

Zvažoval jste i ekonomičtější řešení než Vámi navrhované? Pokud ano, z jakých důvodů nebylo použito. Jakou předpokládáte návratnost této investice.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod C
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Praktická využitelnost výsledků D
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň E
Práce s informačními zdroji, včetně citací C
Navrhovaná známka
D

Posudek oponenta

Hynek, Luboš

Předložená bakalářská práce se zabývá problematikou zálohování a ukládání dat v reálném provozu. Autor v práci podrobně rozebírá stávající situaci a navrhuje vlastní řešení. Popisuje typy úložišť jak z hlediska vnějšího připojení, tak i z hlediska vnitřní organizace. Navrhované řešení je z technologického hlediska vyspělé a respektuje současné trendy v datových centrech. Nicméně práci lze vytknout osobitý styl psaní, překlepy či nevhodně použité odborné termíny a překlady např. bazén místo skupina (pool), Mb vs. MB. Zadání práce považuji za splněné.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků B
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň C
Práce s informačními zdroji B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 76748