DOSTÁL, M. Hledání nejkratší cesty pomocí mravenčích kolonií - Java implementace [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Matoušek, Radomil

Diplomová práce Bc. Marka Dostála měla v podstatě za cíl prezentovat optimalizační metodu mravenčích kolonií v prostředí s překonatelným omezením (3D terém) a nepřekonatelnými překážkami. Práce zahrnuje relativně zdařilou textovou část a dále, z pohledu řešení, majoritní aplikační část včetně prezentace dosažených výsledků. Problémem textové části je zjevná absence zažitých matematických formalizmů, což je v práci často prezentováno nepřesnou formulací či porušením standardů matematické notace. Koncept praktické aplikace považuji za zdařilý a dobře využitelný k prezentačním účelům. Aplikaci bych vytkl nestabilní funkcionalitu při tvorbě polygonů překážek (možná chyba na mojí straně) a z mého pohledu a pro praktické užití či testování nerozumnou diskretizaci konfiguračního prostoru. Navržená knihovna je dále využitelná a je v práci popsána. Je vhodné poznamenat, že autor se musel technologii Java pro účel této práce naučit, neb tato není součástí učebních osnov daného studijního programu. Zahrnutí základních popisných statistik a vyhodnocení výsledků svědčí o širším pohledu autora na danou problematiku. Práce je po estetické stránce a stránce logiky členění textu bezproblémová. Práci doporučuji k obhajobě a hodnotím známkou B / velmi dobře.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii D
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Miškařík, Kamil

Diplomová práce na téma "Hledání nejkratší cesty pomocí mravenčích kolonií - Java implementace" splnila požadované cíle zadání. Práce je psána systematicky a přehledně a obsahuje všechny náležitosti potřebné k řešení zadaného problému. Chtěl bych vyzdvihnout praktickou část práce v jazyce Java, a otestování aplikace na příkladech. Jedná se o zdařilou diplomovou práci spojující teoretickou i praktickou stránku problému, proto navrhuji tuto práci k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 68657