CHMELKA, T. Analýza ekonomických ukazatelů obchodní společnosti pomocí statistických metod [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Doubravský, Karel

Otázky k obhajobě: 1. Měl jste již možnost provnat predikce ukazatelů pro rok 2013 se skutečnými hodnotami? 2. Využívá firma při výrobě strojů na míru některý z nástrojů projektového řízení?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Praktická využitelnost výsledků C
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji, včetně citací A
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Tuček, Petr

Práce přehledně sumarizuje teorii, nadprůměrně analyzuje danou problematiku a obsahuje zajímavé a praktické návrhy řešení.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Praktická využitelnost výsledků B
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň A
Práce s informačními zdroji A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 73278