DVOŘÁK, J. Strategie budování značky firmy HYTEX PRODUCTION s.r.o. [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Zich, Robert

Auto se zabývá náročným tématem, pro jehož zpracování musel rozvíjet již získané poznatky. Pracoval samostatně a aktivně. Práci doporučuji k obhajobě. Otázky: Jaký by byl postup realizace v případě přijetí návrhů v komplexní podobě?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B Cíle práce jsou naplněny na odpovídající úrovni.
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B Autor volí komplexní přístup k hodnocení značky. Analýza vychází se standardních přístupů aplikovaných v kontextu značky. Vhodným způsobem je zohledněno působení podniku na B2B trhu.
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B Závěry analýz jsou formulovány s využitím SWOT analýzy s důrazem na oblast rozvoje značky. Zvolený přístup je adekvátní.
Praktická využitelnost výsledků C Autor usiluje o velice komplexní pojetí návrhů zaměřených na rozvoj, značky. Dílčím problémem je určitá obecnost některých částí návrhů, která je způsobena spíše šíří tématu. Z hlediska praktického dopadu představují návrhy rámec, který může být dále rozvíjen a aplikován.
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B Po formální stránce mám práce dobrou úroveň bez závažnějších nedostatků.
Práce s informačními zdroji, včetně citací B Práce s citacemi a informačními zdroji je na odpovídající úrovni pouze s dílčími nedostatky (např. uvedení zdroje u tabulky 1)
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Zorníková, Karin

Bakalářská práce je zpracována systematicky na dobré odborné úrovni. Jsou vhodně zvoleny analýzy současné situace podniku, ze kterých vycházejí navržená opatření pro budoucí vývoj.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Praktická využitelnost výsledků C
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji C
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 70537