ŠTRBA, M. REVITALIZACE PŘEDPOLÍ KVĚTNÉ ZAHRADY V KROMĚŘÍŽI [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Jura, Pavel

Konvenční urbanistické řešení areálu s kultivovaným návrhem informačního centra Otázky a náměty k obhajobě: Popište skladbu obvodového pláště a návrh tepelné izolace

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Přístup studenta ke zpracování A 90 zcela samostatný přístup doprovázený rozsáhlou úvahou k zadanému tématu
Navrhovaná známka
A
Body
90

Posudek oponenta

Mutina, Petr

Navržené urbanistické řešení přichází se zajímavým motivem příčného objektu infocentra vloženého do středu Holandské zahrady, který vychází z původního členění zahrady s barokní oranžerií. Logické je i využití stávajících objektů soustředěných kolem čestného dvora, které svou náplní doplňují celý areál o další důležité funkce. Vložením dvou příčných stěn vytvářející prostor infocentra vznikly dvě intimní zahrady. Formální řešení nového objektu odkazující se na lineární geometricky stříhané zelené stěny je zdařilé. Spolu se zamýšlenou funkční náplní integrující výstavní, kulturní a komerční aktivity, vytváří předpoklad pro vznik živého a fungujícího společenského centra. Přínosem této práce je především citlivé chápání celého řešeného prostoru, kvalitní formální řešení fasád i dispoziční řešení. Grafické ztvárnění projektu se vyznačuje pečlivým zpracováním, je přehledné a srozumitelné. Celkově je možné práci hodnotit jako zdařilou.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Urbanistické řešení B
Architektonické řešení B
Provozní řešení B
Technicko konstrukční řešení A
Formální úroveň A
Navrhovaná známka
B
Body
85

Otázky

eVSKP id 23016