HLAVNIČKA, R. Únavové vlastnosti ultrajemnozrnných Mg slitin [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Pantělejev, Libor

Předložená práce se zabývá únavovými vlastnostmi Mg slitiny připravené metodou ECAP. Student ke zpracování tématu přistoupil zodpovědně, úspěšně se zapojil do týmu zabývající se problematikou UFG materiálů. Práce je jak po formální tak po věcné stránce zpracována na dobré úrovni. Autor se při zpracování zcela nevyvaroval pravopisným chybám a formulačním nepřesnostem, grafická úroveň a obsahová náplň je však velmi dobrá. Celkově práci pana Radka Hlavničky hodnotím velmi kladně a dopuručuji ji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu B
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Štěpánek, Roman

Diplomová práce Bc. Radka Hlavničky na téma „Únavové vlastnosti ultrajemnozrnných Mg slitin“ byla vypracována v celkovém rozsahu 64 stran a byla rozdělena na devět kapitol. V teoretické části, která zahrnuje prvních pět kapitol, se autor zabývá obecně hořčíkovými slitinami a nejpoužívanějšími metodami pro výrobu jejich jemnozrnných variant, dále se zabývá podstatou únavového zatěžování a poškození a také konkrétními příklady únavového poškození hořčíkových slitin a to jak s konvenční velikostí zrna, tak jejich ultrajemnozrnných variant. V experimentální části zkoumal autor únavové vlastnosti tří vzorků hořčíkové slitiny s konvenční velikostí zrna a čtyř vzorků téže slitiny s ultrajemnozrnnou strukturou. Autor provádí hodnocení na základě sestavených Wöhlerových křivek, křivek cyklického zpevnění-změkčení, cyklických deformačních křivek a na závěr hodnotí lomy z fraktogrfického hlediska. V diskuzi autor porovnává dosažené výsledky s podobnými experimenty a vysvětluje případné rozdíly a v závěru sumarizuje veškerá dosažená data. Práce obsahuje kvalitní fotodokumentaci a přehledně zpracované grafy, ovšem po obsahové stránce má několik drobných nedostatků a obsahuje větší množství pravopisných a stylistických chyb, jako taková ovšem splňuje všechny požadavky a doporučuji ji k obhajobě s celkovým hodnocením – B.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 72663