PAVLIŠINOVÁ, Š. Optimalizace řízení logistických procesů v Bosch Diesel, s. r. o. [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Bartošek, Vladimír

Zpracované téma bakalářské práce (BP) reflektuje soudobé principy odstraňování problémů při řešení každodenních logistických činností v praxi. Použití a rozhraní dvou informačních systémů ve společnosti (tj. SAP a Droptop Kanban) při řešení e-kanbanu identifikovalo řadu duplicitních či opakujících se činností, procesů a dat, která nemusí být při jejich každodenní realizaci zřetelné. Autorkou zvolený způsob řešení i použité metody procesního managementu jsou v plném souladu s definicí problému, cílem práce i potřebami řešeného problému. I přes tuto skutečnost lze autorce vytknout úroveň podrobnosti analyzovaného problémů, ale zejména konkretizaci formulování návrhů a doporučení BP, včetně úrovně rozpracování ekonomického zhodnocení předkládaného řešení. Otázka: Můžete konkretizovat jakou část ISu by jste společnosti doporučila upravit a jak ?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů C
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Praktická využitelnost výsledků C
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji, včetně citací B
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Vítková, Hana

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů C
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Praktická využitelnost výsledků A
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 72688