RICHTER, J. Financování bydlení pomocí kombinace hypotečního úvěru a investování [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Ptáček, Roman

Předloženou práci doporučuji k obhajobě. Co pokládáte za nejdůležitější změny, které přineslo nahrazení Zákona o kolektivním investování novým Zákonem o investičních společnostech a investičních fondech (str. 32)? Jaké zdroje financování banky zpravidla používají pro poskytování hypotečních úvěrů?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků B
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň C Několik chyb v textu (např. čárky v souvětích), místy neobratné formulace.
Práce s informačními zdroji, včetně citací B
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Uchytil, Petr

Celá práce odpovídá předem určeným cílům, stejně jako metodika zkoumání. Vyjadřování autora a formulace závěrů je jednoduchá a srozumitelná. Návrhy jsou logické, evidentně přínosné a dobře argumentované. Výsledky práce mají praktické využití, o čemž svědčí i četnost využívání navrhovaného řešení kvalitními finančními poradci. Aplikace poznatků je omezená pouze při financování bydlení kombinací vlastních a cizích zdrojů, s požadavkem na co nejrychlejší umoření dluhu. Práce je logicky členěná, ale lehce zaostává odborné vyjadřování autora.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Praktická využitelnost výsledků C
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň D
Práce s informačními zdroji D
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 70589