HRADILOVÁ, Z. Pojistné podvody [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Ptáček, Roman

Jak už z názvu vyplývá, diplomová práce se zabývá pojistnými podvody - od jejich charakteristiky, přes důvody až po jejich odhalování. Odbornou i metodickou úroveň práce by jistě podpořilo lepší zdůvodnění hypotéz, které si autorka ve své práci stanovila, resp. vysvětlila, co ji k těmto konkrétním hypotézám vedlo, proč se týkaly jednou okolí Prahy, podruhé Ústeckého kraje atd... V rámci rozpravy by se studentka mohla vyjádřit k následujícímu: (1) Existuje v ČR i zákonné pojištění, ke kterému se neuzavírá pojistná smlouva (str. 6)? (2) Proč není v kapitole 1.3.2 Klasifikace pojištění dle způsobu tvorby rezerv uvedeno i životní rizikové pojištění? (3) Prováděla jste vlastní dotazníkové šetření. Nesetkala jste se s jiným šetřením, výzkumem či studií s podobným zaměřením? Diplomovou práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění cíle a rozsahu zadání B
Úroveň zpracování teoretické části tj. poznatky získané studiem B
Úroveň zpracování analytické části tj. zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody C
Odborná úroveň diplomové práce B
Přínos pro praktické i teoretické využití D
Práce s literaturou (citace), přehled literatury dle normy ČSN ISO 690 a 690-2 A
Formální uspořádání a úprava (text, grafy, tabulky) a odborná jazyková úroveň B
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Pilař, Pavel

Diplomová práce naplnila cíle vytyčené v úvodu práce, tj. především analýzu pojistných podvodů. Jako přínos práce bych vyzdvihl vlastní dotázníkové šetření, které gbylo systématicky rozděleno do několika samostatných kategorií.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Úplnost vypracování B
Zvolený přístup k řešení cíle diplomové práce B
Úroveň zpracování diplomové práce tj. originalita řešení, způsob zpracování podkladů, vstupních dat, použité metody B
Obtížnost a správnost řešení B
Přínos pro praktické i teoretické využití C
Odborná jazyková úroveň A
Písemná a grafická úprava tj. text, grafy, tabulky B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 68499