ŠŤASTNÝ, D. Motivační systém zaměstnanců ve společnosti LETIŠTĚ BRNO a.s. [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Novák, Petr

Otázky k obhajobě: 1) Můžete uvést konkrétní benefity v rámci cafeteria systému? Jaké navrhujete, za jakých podmínek by je mohli zaměstnanci čerpat a využívat a jaká je jejich finanční náročnost pro podnik? 2) V rámci navrhovaných "odměn za pracovní výročí" uveďte konkrétní výši a celkovou nákladovost návrhu pro společnost za rok. 3) Uveďte konkrétní nákladovost navrhovaných sportovních aktivit pro zaměstnance a případně pro rodinné příslušníky, popř. nákladovost na relaxaci a volnočasové aktivity zaměstnanců. 4) Pokud by se rozhodla společnost zavést Vaše návrhy, jak vysoké bude roční navýšení nákladů a jaký přínos z pohledu zvýšené motivace a produktivity práce by měla společnost od realizace očekávat?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů E
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod C
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry D
Praktická využitelnost výsledků E
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň D
Práce s informačními zdroji, včetně citací C
Navrhovaná známka
D

Posudek oponenta

Večeřa, Karel

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Praktická využitelnost výsledků B
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň A
Práce s informačními zdroji A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 72914