FILA, V. Finanční analýza sportovního klubu - Zbrojovka Brno [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Luňáček, Jiří

Zpracováním i výběrem tématu jde o průměrnou práci, autor využívá standardní postupy a metody. Zásadní připomínky mám ke struktuře a zpracování návrhové části. Některé návrhy vycházejí přímo z provedených analýz, jiné ale s provedenou analýzou příliš nesouvisejí. U návrhů je nutno se kriticky zamyslet nad jejich aplikovatelností.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů C
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod C
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Praktická využitelnost výsledků C
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň C
Práce s informačními zdroji, včetně citací C
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Hornungová, Jana

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů C
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod C
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry E U některých analýz není vysvětleno, proč jsou změny oproti ostatním rokům výraznější, pouze jsou uvedeny slovní komentáře, o kolik se jednotlivé položky rozvahy změnily. Analýzy by tedy zasloužily rozsáhlejší komentáře, ne pouze popis.
Praktická využitelnost výsledků E U návrhové části chybí úzká vazba na výsledky finanční analýzy. Řešeny jsou pouze náklady a tržby, což jsou obecně známé ukazatele hospodárnosti, které v rámci své činnosti řeší všechny podnikatelské subjekty. Z finanční analýzy vyplynulo, že např. doba obratu závazků má zvyšující se tendenci. V rámci návrhové části by tato oblast mohla být řešena (jelikož situace je specifická právě pro tento subjekt), stejně jako stoupající doba obratu zásob, případně klesající běžná likvidita.
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň D V rámci teoretické části jsou některé oblasti popsány pouze jednou větou, např. str. 23 - ukazatele likvidity - zde by bylo vhodné uvést minimálně doporučené hodnoty pro jednotlivé likvidity, které by měly být následně využity u samotné analýzy v rámci komentářů, jelikož aktuálně není zřejmé (pro čtenáře, který s teoretickou stránkou finanční analýzy není seznámen), jaká tedy je finanční situace Zbrojovky Brno. U tabulek není uvedeno, v jakých jednotkách jsou prezentovány (např. str. 45 - hodnoty ČPK jsou v jednotkách, tisících, milionech?).
Práce s informačními zdroji D Ukazatele likvidity (str. 23) a Index IN05 (str. 25) nejsou nijak citovány, není tedy zřejmé, odkud autor teorii čerpal.
Navrhovaná známka
D

Otázky

eVSKP id 70041