ŠUSTEK, Š. Návrh rozšíření spektrometru pro měření absolutní odrazivosti [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Klus, Jakub

Cílem předkládané bakalářské práce bylo navrhnout rozšíření stávajícího zařízení – spektrometru Perkin Elmer Lambda 45. Toto rozšíření mělo nejen umožňovat snadnou výměnu a uchycení vzorku, ale také měření jeho absolutní odrazivosti. Pro dosažení těchto cílů student musel nejprve rozšířit znalosti ze základního kurzu fyziky o základní principy optiky. Dále se student seznámil s uspořádáními, kterými lze měřit odrazivost vzorku. Na základě nabytých informací byla potom navržena výsledná sestava. Tato sestava splňuje cíle vytyčené v zadání, rovněž je vhodné podotknout, že navržený způsob měření patří mezi mechanicky nejkomplikovanější, a jeho zařazení do úzkého prostoru vyhrazeného v přístroji dokazuje studentovo nadání pro řešení problémů z inženýrské praxe. K trasování paprsků bylo nestandardně využito nástrojů programu Autodesk Inventor. Vzhledem k charakteru úlohy, kdy je potřeba ověřit pouze stínění svazku jednotlivými optickými komponentami, lze tento způsob považovat za adekvátní. Obsah a struktura bakalářské práce jsou vcelku logické a systematické, práce je psána přehledně a po grafické stránce je rovněž velmi zdařilá. Celkově lze konstatovat, že předložená práce splňuje po věcné i formální stránce požadavky kladené na tento druh prací a proto ji doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací C
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Antoš, Martin

V úvodních částech autor popisuje základní charakteristiky optických prostředí. Dále je uveden způsob interakce elektromagnetického záření při odraze a lomu na rozhraní dvou dielektrik. Jsou představena optická uspořádání pro měření relativní a absolutní odrazivosti. Hlavní cíl práce je řešen v kapitolách 6, 7 a 8. Navržený nástavec umožňující měření absolutní odrazivosti vzorku v komerčním spektrometru vychází z V-N uspořádání. Změnou pozice dvou zrcadel v tomto uspořádání můžeme detekovat odražené i prošlé světelné spektrum, aniž bychom museli měnit polohu vzorku. Grafická a stylistická úprava práce je velmi dobrá. U všech trojrozměrných vyobrazení chybí měřítka. Nesprávně je uveden vztah 4.2 na straně 19. Student dle zadání vytvořil 3D model nástavce do spektrometru Perkin Elmer Lambda 45. Výkresová dokumentace nebyla předložena. Domnívám se, že pro případné praktické využití bude nutné předložený návrh upravit. Především je zapotřebí korektně uložit vstupní a výstupní zrcadla a zvýšit tuhost a zjednodušit tvar rámu překlopného ramene. Rovněž uchycení držáku vzorku pomocí dvou kuželových čepů považuji za nevhodné. Není zaručena konstantní přítlačná síla při opakovaném vkládání držáku. Z práce je zřejmé, že student Štěpán Šustek dokáže konstrukčně ztvárnit ideový návrh zařízení. Přes uvedené nedostatky hodnotím práci známkou dobře/C a doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání C
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací D
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 72000