MAŇKA, T. Srovnání zobrazovacích možností transmisního a rastrovacího elektronového mikroskopu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Zlámal, Jakub

Student se věnoval problematice, která pro něj byla zcela nová. Pracoval velmi samostatně, seznámil se s funkcí elektronových mikroskopů a jejich jednotlivých částí. Porozuměl funkci detektorů získávaných signálů. V praktické části se věnoval pozorování kalibračních vzorků v transmisním a rastrovacím elektronovém mikroskopu pod vedením pracovníků firmy FEI. K zobrazení vzorků použil detektory dostupné v těchto mikroskopech. Vzhledem k omezení rozsahu práce uvedl jen vybrané výsledky, které však dobře vystihují vlastnosti jednotlivých detektorů. Práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Šamořil, Tomáš

Student Tadeáš Maňka se v rámci bakalářské práce zabýval srovnáním vlastností transmisního a rastrovacího elektronového mikroskopu. V prvních kapitolách práce je stručně, ale výstižně popsán princip a složení rastrovacího elektronového mikroskopu. Dále je popsán přehled používaných detektorů, jejich princip a využití. V experimentální části je pozornost zaměřena na studium komerčních kalibračních vzorků různého materiálového složení a s různými geometrickými tvary. Tyto vzorky jsou nejprve postupně (až na jeden) zobrazovány pomocí TEM i STEM až na úroveň atomárního rozlišení. Přitom je dle vhodnosti použito několik rozdílných typů detektorů. Obdobně jsou tyto vzorky zkoumány pomocí SEM jak ve standardním (detekce SE, BSE), tak i v transmisním módu (STEM). Student svými výsledky přímo poukazuje na rozdíly v možnostech zobrazení při použití TEM, STEM a SEM. Zároveň vyzdvihuje vzájemné výhody a nevýhody těchto mikroskopů. Prezentované výsledky jsou vhodné pro získání základních představ o možnostech elektronové mikroskopie. Bakalářská práce splňuje zadání. Je vypracována přehledně s logickým uspořádáním a psána, až na několik gramatických chyb, velmi dobrou češtinou. Na druhou stranu se neopírá o velký rozsah odborné literatury, neobsahuje v textu odkazy na všechny obrázky. U některých z nich není navíc zvolen vhodný formát popisu. Práci hodnotím stupněm B.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 72508