VETEŠKA, M. Inteligentní univerzální nabíječka [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Žák, Jaromír

Student Michal Veteška vypracoval bakalářskou práci zcela samostatně a zodpovědně. Na domluvené konzultace chodil pravidelně a na práci pracoval průběžně po celou dobu řešení. Po praktické stránce bych práci vytknul pouze nepříliš vhodně zvolený typ napájecího měniče (z pohledu velikosti a vlastní spotřeby). Tento měnič byl však použit pouze ve vývojové verzi zařízení a student sám doporučil pro finální realizaci vhodnější varianty. Kromě vhodně provedeného elektronického návrhu, oživení a otestování prokázal student i zdatnost v oblasti mechanického zpracování a návrhu mechanických komponent. Po formální stránce je v práci několik nedostatků, které se týkají především nevhodně upravených obrázků, předně schémat, která jsou místy hůře přehledná. V textu pak dochází k nesprávnému zápisu mezer mezi číslem a jednotkou, místy překlepy, atd. Zadání práce bylo splněno bezezbyku, v dostatečném rozsahu 41 stran čistého textu. K řešení mohlo být použito více literatury, nicméně tato byla dostatečně v textu citována a na splnění zadání v plném rozsahu její výběr dostačoval. Z těchto výše zmíněných důvodů hodnotím práci stupněm A s bodovým ziskem 95 bodů.

Navrhovaná známka
A
Body
95

Posudek oponenta

Macháň, Ladislav

Cílem bakalářské práce bylo navrhnout a realizovat vícekanálovou nabíječku určenou pro články typu NiMH a NiCd. V zadání byly definovány požadavky na možnost ukládání počtu nabíjecích cyklů a nabíjecích/vybíjecích charakteristik z důvodu uchování historie daného článku nebo baterie. Úkoly definované v zadání práce vyžadují důkladné prostudování problematiky nabíjení akumulátorů, konstrukce zařízení s mikrokontrolérem a programování obslužného programu mikrokontroléru. V neposlední řadě musel student důkladně prostudovat katalogové listy všech použitých komponent s ohledem na jejich cílovou aplikaci. Z textu práce je patrné, že všechny požadavky kladené v zadání byly studentem splněny. Po formální stránce mám k práci několik výhrad. Výsledný dojem poněkud kazí nedbalá úprava elektrických schémat, kde čísla, případě hodnoty součástek překrývají vodiče, a tím snižují nejen estetickou stránku, ale hlavně samotnou čitelnost schématu. V práci je použitý nesprávný způsob odrážek, mezi hodnotou veličiny a její jednotkou nejsou mezery. Ve výrobní dokumentaci, která je v příloze práce, postrádám soupisku použitých součástek. Vzhledem k povaze práce, která jde napříč tematickými oblastmi z chemie, návrhu a konstrukce přístrojů, analogové a digitální techniky, programování mikrokontrolérů a strojní konstrukce se domnívám, že mohlo být použito více odborné literatury. Student během řešení bakalářské práce odvedl velmi dobrou práci. Drobné nedostatky formálního rázu lze vzhledem ke kvalitě odborné části a především pak fyzické realizaci zanedbat. Proto hodnotím stupněm A – 93 bodů.

Navrhovaná známka
A
Body
93

Otázky

eVSKP id 74223