JELÍNEK, M. Návrh optovláknového senzorového systému pro měření změn délky [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Mikel, Břetislav

Student se ve své práci věnuje popisu návrhu optovláknového senzorového systému, který má být v budoucnu využit pro měření tvarových změn kontejnmentů v jaderné elektrárně Temelín. Student se aktivně zúčastnil takřka celého procesu realizace systému od jeho návrhu, ověření různých variant až po kompletaci pilotní verze. Podílel se aktivně prakticky na všech částech přípravy a realizace senzorů i elektroniky a mnohé části realizoval zcela samostatně. Student se své práce na projektu ujal zodpovědně a přes mnohé technické problémy se mu podařilo realizovat pilotní verzi systému, která je aktuálně využívána při pilotních měřeních v ÚJV Řež. Při realizaci práce student nastudoval příslušné materiály z oblasti optických vláken, senzorů a metod měření. Projevil také velkou dávku trpělivosti a prokázal, že je schopen přistoupit k řešení různých problémů systematicky. V současnosti již student zahájil práci na rozšířené verzi měřícího systému. Celkově student k práci přistoupil velmi zodpovědně a dokončil jednotlivé kroky vždy v termínu. Textovou úroveň bakalářské práce považuji po obsahové i formulační stránce za velmi dobrou. Kvalita obrazové části práce je mírně horší. Přesto, že jsem si jistý, že student všechny grafy vykresloval z naměřených hodnot a všechny obrázky kreslil osobně, jejich kvalita v předkládané práci tomu ne zcela odpovídá. Student v plném rozsahu splnil zadání své bakalářské práce.

Navrhovaná známka
A
Body
96

Posudek oponenta

Stehlík, Jiří

Práce se zabývá návrhem optovláknového senzorového systému pro měření změn délky. Je členěna logicky, působí kompaktním dojmem a je velmi kvalitně zpracována - to se týče jak formální, tak grafické úpravy, teoretická a praktická část je vyvážená. V první části jsou uvedeny typy používaných senzorů, návrh a popis konstrukce samotného senzoru a možnosti zapojení optického senzoru s Braggovými mřížkami. Výstupem praktické části práce je kompletní návrh elektroniky měřícího systému. V práci je dále popsán vytvořený řídící SW. Celý systém byl experimentálně ověřen a v práci jsou zhodnoceny získané výsledky. Samotné zadání práce je poměrně náročné, přesahující běžný rozsah kladený na tento typ práce. Na výstupy práce jsou také kladeny požadavky z oblasti praktického využití vlastního řešení. Student v průběhu řešení prokázal schopnosti zcela porozumět dané problematice. Kladně hodnotím aktuálnost tématu a tomu odpovídající způsob řešení. Konstatuji, že zadání je splněno v plném rozsahu a práci doporučuji k obhajobě.

Navrhovaná známka
A
Body
100

Otázky

eVSKP id 74198