ŠENIGLOVÁ, H. Optimalizace procesu plastifikace materiálu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Pantělejev, Libor

Předloženou práci lze hodnotit jako obsahově vyváženou, zpracovanou na úrovni odpovídající tomuto typu závěrečné práce. Studentka v průběhu řešení prokázala schopnost zapojit se do týmu spolupracovníků v reálné praxi. Osvojila si také experimentální metody používané v průmyslovém podniku. Celkově práci hodnotím známkou "výborně" a doporučuji ji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A Definované cíle byly splněny beze zbytku.
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A Studentka zvolila vhodný postup řešení s využitím v praxi ověřených metod.
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B Autorka prokázala schopnost zpracovat získané výsledky z experimentálních měření a na základě jejich analýzy vyvodit odpovídající závěry.
Praktická využitelnost výsledků A Získané výsledky mají praktický dopad na optimalizaci procesu výroby na partnerském pracovišti, což lze velmi pozitivně hodnotit.
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B Práce obsahuje minimum nedostatků, formální stránka práce je na dobré úrovni, stejně tak odborná jazyková úroveň je vyhovující a odpovídá navrženému stupni hodnocení.
Práce s informačními zdroji, včetně citací A Studentka prokázala schopnost práce s odbornou literaturou a to vč. cizojazyčné. Citace splňují požadavky dané normou ČSN ISO 690.
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Krpoun, Karel

Studentka Hana Šeniglová se zabývala v bakalářské práci optimalizací procesu plastifikace materiálu. Téma bylo vypsané firmou Robert Bosch, spol. s.r.o. - České Budějovice jako součást projektu pro řešení problémů sériové výroby vstřikovaných plastových dílů pro automobilový průmysl. Studentka uspěla při přijímacím pohovoru, při kterém prokázala teoretické znalosti požadované na vyřešení tématu vypsané bakalářské práce. Teoretická část předložené práce obsahuje dobře uspořádané základní informace o použití, druhů plastů a technologie jejich zpracování. Chybí mi, ale podrobnější informace o materiálu polyoxymetylénu z kterého je zkoumaný výrobek vyráběn. V částech analýza řešené problematiky a experimentální řešila studentka problém z praxe na základě metody Design of experiments a pomocí programu Minitab. Výroba vzorků a měření probíhaly ve firmě Robert Bosch, na kterém se studentka aktivně podílela. Výsledky práce jsou dobře diskutovány a graficky znázorněny. Bakalářská práce je na dobré úrovni a prokazuje schopnost studentky rychlé použití teoretických znalostí v praxi. Doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Praktická využitelnost výsledků A
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji B
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 74101