KUNDRAČÍK, R. Analýza byznys slovníku a návrh řešení v Home Credit International [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Kříž, Jiří

Jak by jste řešil "neochotu" uživatelů začít tuto aplikaci používat? Která konkrétní kritéria jste použil pro výběr Vašeho návrhu?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů D
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod E
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry E
Praktická využitelnost výsledků D
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň E Práce nedodržuje v plném rozsahu osnovu ze zadání práce.
Práce s informačními zdroji, včetně citací C
Navrhovaná známka
E

Posudek oponenta

Muselík, Petr

Zpracování teoretické části je dobře řazené a jako celek podává o problematice dobrý vstupní přehled. Oceňuji přístup kolegy Kundračíka, že dotáhl práci do konce i přes odchod vedoucího oddělení BI z firmy a pozastavení projektu. Jestliže se k úvahám nad Business Slovníkem v budoucnu vrátíme, sesbírané uživatelské požadavky a závěry práce budou jistě využity.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod C
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků C
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň C
Práce s informačními zdroji B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 77176