RYBÁR, Š. Řešení příkladů mechaniky těles v ADAMS [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Hadaš, Zdeněk

Předkládaná bakalářská práce se zabývá možností řešení příkladů technické mechaniky v programu ADAMS. V práci jsou uvedeny základní příklady kinematiky i dynamiky, které se běžně vyučují v předmětu technická mechanika a jsou zde simulačně modelovány v programu ADAMS. Hlavně bylo v práci využitu modulu Machinery, který přináší nové možnosti při modelování strojních prvků jako jsou lana, řemeny, řetězy, převodovky, ložiska a motory. Práce je logicky uspořádána, výhrady mám ke stylistické úpravě a prezentaci jednotlivých řešených příkladů. Student pracoval samostatně a cíle práce byly splněny. Výsledky předkládaná práce jsou využitelné v pro prezentaci úloh v předmětu Technická mechanika, Kinematika a Dynamika.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání C
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací C
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Švancara, Pavel

Předložená práce se zabývá řešením vybraných příkladů z technické mechaniky s využitím programového systému ADAMS. V úvodních kapitolách je stručně popsán programový systém ADAMS a jeho doplňky. V následujících kapitolách jsou potom uvedeny výsledky řešení pěti úloh z kinematiky a dynamiky řešené v tomto programu a tři z nich porovnány s analytickým a grafickým řešením. U řešení v programu ADAMS trošku postrádám větší rozsah analyzovaných výsledků, analýzu vlivu změny jednotlivých vstupních parametrů a detailnější porovnání s analytickým řešením. V závěru by místo vět typu: „Trošku neprehľadné sa mi spočiatku zdalo zadávanie pohybov, ale bol to pravdepodobne len nezvyk.” bylo užitečnější komentovat a analyzovat obdržené výsledky. Za přínos práce považuju použití modulu Machinery, který oproti předchozím verzím programu nově umožňuje modelovat strojní součásti jako lana, řemeny, ložiska, ozubené převody a motory. Práce splnila cíle uvedené v zadání, a proto ji doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 71856