ČADOVÁ, M. Analýza a návrh změn systému hodnocení a odměňování zaměstnanců ve vybraném podniku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Kruntorádová, Markéta

Jak hodnotí Vámi předložené návrhy vedení společnosti, jejich reálnost, aplikovatelnost a finanční náročnost? V čem shledáváte překážky realizace Vámi navrhovaných změn?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků B
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji, včetně citací A
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Žárský, Jaromír

Přístup zvolený autorkou k výše uvedené práci je výborný. K tématu a zejména pak k praktické části přistupuje na základě zjištěných zkušeností při své praxi, v rámci projektu Stáže ve firmách pro mladé, obor daňový specialista se zaměřením na personalistiku. V praktické části výborně zkoordinovala typy jednotlivých školských zařízení, odměňování v nich a následně toto využila pro své analýzy. Závěry z této práce budou určitě uplatněny v rámci personální politiky společnosti.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků A
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň A
Práce s informačními zdroji A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 71732