URBÁNKOVÁ, E. REVITALIZACE PŘEDPOLÍ KVĚTNÉ ZAHRADY V KROMĚŘÍŽI [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Ponešová, Barbora

Studentka předkládá jasné urbanistické řešení s vyřešeným pohybem návštěvníků. Navržená kompozice vychází z osově souměrného řešení celé plochy předpolí za současného respektování důležitých příčných os Květné zahrady. Architektura novostaveb nemá konkurovat hlavní atrakci - libosadu, takže sama o sobě působí poněkud nevýrazně. Okolní úprava zeleně je řešena schematicky - bez podrobnějšího určení, čím tyto plochy budou ve vztahu k návštěvníkům. Konstrukčí řešení bylo zvoleno bez tvůrčích ambicí, takže potenciál architektury skleníku zůstal nevyužit. Studentka pracovala průběžně a se zaujetím. Po formální stránce má práce jisté rezervy, ale celkově působí uspokojivě. Otázky a náměty k obhajobě: Viz výše - slovní hodnocení práce.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Přístup studenta ke zpracování B
Navrhovaná známka
C
Body
70

Posudek oponenta

Palacký, Jiří

Viz. hodnocení výše.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Urbanistické řešení D První z mnoha výzev návrhu je definování charakteru řešeného území v předpolí zahrady Lucheseho a Tencally obehnané dvojitým živým plotem a kolonádou a definování jeho vztahu k rostlému městu v bezprostřední blízkosti. Druhou výzvou je využití Archeho budov tropického a studeného skleníku a správní budovy pro podepření celého záměru. V odpovědích na obě výzvy vidím potenciál dalšího rozvoje tohoto projektu.
Architektonické řešení C Vytvoření nových prostorových kreací, materiálové a barevné zpracování ploch a povrchů budou vypovídat o vztahu k původnímu Libosadu, který ornamentálností vypovídá spíše o smyslnosti a mystice, než o duchovní čistotě. Pohyb je měřítkem prostoru a vymezený pohyb po přímých cestách vypovídá o potřebě vnímat zahradu během pohybu, nikoliv při zastavení nebo volném procházení. Návrh postrádá rozuzlení a pokus o rozklíčování komplexnosti zahrady a její mystiky. Spokojuje se s modernistickým přístupem spočívajícím v pouhém funkčně provozním řešení ač s dobrými ambicemi. K diskusi: Jaký je důvod navádět návštěvníka nejdříve k průchodu nově navrženými prostorami zahrady? Jaký je důvod pro uzavření zahrady k městu plnou stěnou. Jaké byly důvody pro změnu orientace navrženého tropického skleníku ke světovým stranám a jaké byly důvody pro volbu jeho umístění u parkové stěny. Jaký je počet míst v kavárně 32 (výkres) nebo 40 míst (zpráva)? Jaký má význam v návrhu odpočinkové centrum?
Provozní řešení C Je řešeno funkčně, po koncepční stránce má rezervy. Odvedení návštěvníka z hlavní osy vstupu definované historickými budovami bude muset obstát v argumentaci.
Technicko konstrukční řešení D Bez důrazu na detail, konstrukci, materiálové řešení. Technické skleníky nedokumentovány.
Formální úroveň D Formální řešení. Dvě řady po 5 stromech netvoří alej. Navrženému prostoru chybí poezie. Knihovna a prodejna knih spolu obsahově souvisejí ale jsou umístěny každá v jiném koutu zahrady. Kavárna v převýšené prosklené chodbě postrádá intimitu. Ve zvoleném barevném klíči se obtížně rozliší návrh a stávající stav a využití některých prostorů. Kvalitu architektonického prostoru dokumentují řezy - v návrhu jich je minimum.
Navrhovaná známka
D
Body
68

Otázky

eVSKP id 23020