PODHORSKÝ, P. Návrh pneumobilu s pneumatickým pohonem [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Nevrlý, Josef

Hlavním cílem předložené diplomové práce byl konstrukční návrh „studentského“ pneumobilu vybaveného pneumatickými prvky sponzorující firmy. Student postupoval cílevědomě, zodpověddně, iniciativně s mimořádným úsilím při konstrukčním postupu i výrobě pneumobilu, a to jak v době akademického školního roku, tak i během prázdnin. Pneumobil byl předeveden na mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně v r. 201O. Svůj úkol stačil splnit natolik včas, že poslední semestr studia se souhlasem fakulty absolvoval v zahraniční.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Robenek, Dětřich

Diplomant v rámci diplomové práce dosáhl v plném rozsahu stanoveného cíle podle zadání. Diplomová práce je zpracována velmi přehledně a na vysoké grafické úrovni.Diplomant provedl velmi pečlivý rozbor principu řízení rejdu vozidla a rovněž se podrobně věnoval zajištění dostatečné bezpečnosti při provozování vozidla. Výrobní dokumentace potřebná pro zhotovení jednotlivých částí a stavby celkového vozidla je rovněž zpracována na vysoké úrovni a mohla by být aplikována v konstrukční praxi firem zabývajících se realizací obdobných technických zařízení. Diplomant tak prokázal vysoké odborné znalosti v oboru konstruování a dále pokročilou orientaci při použití CAD-aplikace Autodesk Inventor a programu ANSYS Workbench. Na základě výše uvedeného doporučuji diplomovou práci k obhajobě

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 38202