JAROŠ, M. Návrh marketingové strategie firmy BRUNENSIS.cz, spol. s r.o. [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Šimberová, Iveta

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků B
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň A
Práce s informačními zdroji, včetně citací A
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Strašil, Pavel

Autor dokázal využít získané teoretické znalosti z oblasti marketingu a plně je začlenit do praktických návrhů. Aktualizaci a optimalizaci prezentace firmy v daném oboru je nutností. Oceňuji návrhy levných řešení, které je schopna firma řešit svépomocí. Nicméně autor podle mého názoru, zřejmě vinou větší finanční náročnosti, trochu opomíjí prostředky k dosažení vyšší návštěvnosti webových stránek, bez které není možné naplno využít potenciál některých zvolených řešení.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Praktická využitelnost výsledků B
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji B
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 73939