HLADKÝ, D. Analýza proudění plynu v diferenciálně čerpané komoře v závislosti na tvaru vstupní trysky [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Maxa, Jiří

Jako vedoucí diplomové práce mohu vyjádřit, že přístup diplomanta ke zpracování práce byl příkladný, na zadání pracoval průběžně a časový plán plnil bez problémů se snahou o rychlé, ale odpovědné vypracování. Spolupráce s diplomantem byla bezproblémová, při práci prokazoval odpovědný a cílevědomý přístup a jeho vystupování je velmi seriózní. Se zadanými podklady dovedl pracoval samostatně a dobře využil i zprostředkované kontakty. I proto je úroveň odevzdané práce na dobré úrovni a za krátkou dobu si dokázal osvojit velké množství znalostí v oblasti matematicko - fyzikálních analýz. Vzhledem k uvedeným skutečnostem navrhuji diplomanta hodnotit stupněm výborně.

Navrhovaná známka
A
Body
95

Posudek oponenta

Vaculík, Sebastian

Ve své bakalářské práci se pan Hladký zabývá analýzou proudění plynu v diferenciálně čerpané komoře v závislosti na tvaru vstupní trysky. V úvodních kapitolách je popsán princip environmentální rastrovací elektronové mikroskopie a různé typy elektronových mikroskopů. Další část je věnována problematice v oblasti čerpání plynu pro vytvoření vakua, jejímž řešením se student ve své závěrečné práci zabývá. Stěžejní kapitolou je matematický model proudění tekutin v oblasti nízkých tlaků s ohledem na kritické proudění a matematický model srážek molekul plynu s elektrony a střední volné dráhy, jenž je nezbytný pro praktickou část. V té pan Hladký vytvořil tři modely diferenciálně čerpaných komor elektronového mikroskopu, které se vzájemně odlišovaly úhlem kužele. Tyto modely poté podrobil numerické simulaci v programu Ansys Fluent. V závěru diplomant provádí diskuzi, shrnuje dosažené výsledky a vybírá nejvhodnější model diferenciálně čerpané komory s větším úhlem kužele. Práce je přehledně členěna do kapitol a výsledky jsou prezentovány ve formě barevných map, tabulek a grafických závislostí. K práci mám několik formálních připomínek: Na několika místech v práci jsou použity desetinné tečky místo čárek. Popisky u grafů na str. 24 jsou v angličtině. U obr. 5.3 na str. 31 chybí popisek. Z textu není zřejmé, u kterého kuželu autor měnil úhel (mohlo jít o kužel komory, clonek, plynu za clonkami). U obrázků 6.3.1 až 6.3.12 není na první pohled patrné natočení komory. Absence výkresové dokumentace. I přes tyto formální nedostatky práci vidím jako velice přínosnou a podnětnou pro další výzkum. Navrhuji diplomanta ohodnotit 90 b.

Navrhovaná známka
A
Body
90

Otázky

eVSKP id 76730