HULVA, J. Příprava a charakterizace elektrických vlastností CVD grafenových monokrystalů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Mach, Jindřich

Student se v rámci diplomové práce aktivně podílel na realizaci experimentů směřujících k měření elektrických vlastností grafenových struktur. V rámci diplomové práce byly připraveny CVD poly- a monokrystalické grafenové vrstvy. Pomocí elektronové litografie byly tyto vrstvy vhodným způsobem kontaktovány, což umožnilo měření elektrických vlastností za nízkých teplot i v UHV podmínkách. Připravená grafenová struktura byla analyzována pomocí SEM, EDX a Ramanovy spektroskopie. Dále student samostatně sestavil a připravil měření elektrických vlastností grafenu v UHV podmínkách. Výše uvedené zařízení v budoucnosti umožní měření elektrických vlastností grafenové vrstvy během depozice různých materiálů (Ga, N+2). Část výsledků byla publikována v odborném časopise Jemná Mechanika Optika (JMO). Práce studenta byla intenzivní, samostatná a přesahovala rámec zadání. Proto lze konstatovat, že student splnil všechny úkoly zadání, projevoval nadměrný zájem o danou problematiku a při práci si počínal snaživě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Rezek, Bohuslav

Práce je celkově velmi pěkně a přehledně zpracována, jak obsahově tak v grafické úpravě. Rešeršní část je výborně zpracována, správně uvádí a diskutuje řadu poznatků o růstu a vlastnostech grafénu. Současně jsou přehledně a výstižně popsány použité charakterizační metody, které jsou adekvátní pro prováděný výzkum. Práce uvádí celou řadu relevantních odkazů na literaturu v textu i u obrázků, což je velmi přínosné a působí profesionálním dojmem. Vysoce kladně hodnotím i shrnující závěry z rešerše a motivaci pro stávající práci (str.20). Tato část práce tak představuje vynikající základ pro vlastní výzkumnou práci. Student následně prezentuje řadu vlastních originálních měření a výpočtů. Velmi vysoce zde hodnotím otevřený přístup k problémům (viz. např. kontaminace grafénu, gate leakage, apod.), jejich diskuzi a postup s jejich řešením. To je jedním z významných přínosů této práce. Drobnými nedostatky jsou např. chybějící škála u Ramanovských map a nejasná role elektrických kontaktů. Toho se týkají i moje otázky k práci. Přínosná by také byla ucelená diskuze výsledků kromě dílčích diskuzí v jednotlivých částech. Celkově diplomant, dle mého názoru, zcela jasně naplnil cíle práce a plně doporučuji tuto práci k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 70885