SILVESTR, J. Stanovení objemové roztažnosti materiálů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Frk, Martin

Ke zpracování závěrečné práce se pan Silvestr postavil čelem a z velké míry splnil zadání, i když některým jeho bodům, zejména v teoretické části, nevěnoval odpovídající pozornost, nebo je vypustil. Student sestavil pracoviště, využitelné pro stanovení teplotní koeficientu objemové roztažnosti řízené počítačem a s využitím vhodných softwarů naprogramoval příslušné procedury měření. Získané výsledky aproximoval a pokusil se vyhodnotit. Již při vlastním zadávání práce do systému jsem měl představu, jakým směrem se ubírat. Student přímo se mnou nekomunikoval (až na výjimky) a přistupoval k práci, jako ryze k vlastnímu dílu bez vnějšího zásahu akademických pracovníků. Jeho zvolený rozdílný způsob řešení však nepovažuji v žádném případě jako za špatný, spíše naopak, i mně posloužil jako inspirace pro další programátorské činnosti a pomohl rozšířit obzor v oblasti dostupného softwaru pro ovládání měřicích přístrojů připojených přes sériový port RS232. Podle přiložených dat usuzuji, že pracoviště je funkční, když jsem ho v činnosti na vlastní oči neviděl. Text vlastní práce jsem poprvé spatřil až při vypracování tohoto posudku, proto i jako vedoucí, byť to není jevem obvyklým, musím poukázat na nedostatky ve stylizaci některých vět, nejednotné typografické úpravě a zbytečně vyskytnuvších se chyb, překlepů a ne vhodně použité terminologie. Rovněž nesouhlasím i ze způsobem stanovení teplotního koeficientu objemové roztažnosti z grafických závislostí. Závěrem bych chtěl ocenit zejména studentovu samostatnost a kreativní přístup při zpracování této bakalářské práce. Do dalšího studia bych chtěl studentovi sdělit, že za veškeré práce a činnosti je sice sám zodpovědný, ale současně mu je k dispozici i vedoucí, kterého se, alespoň v mém případě, nemusí bát oslovit pro případnou pomoc či korekci textu.

Navrhovaná známka
C
Body
75

Posudek oponenta

Rozsívalová, Zdenka

Student Jiří Silvestr vytvořil bakalářskou práci v rozsahu 45 stran, včetně seznamu literárních zdrojů, které byly k vypracování použity. V rámci jeho závěrečné vysokoškolské práce je řešena problematika objemové roztažnosti kapalných a tuhých materiálů a její diagnostika. Celý projekt je rozdělen na teoretickou a experimentální část a je doplněn úvodem do studovaných oblastí a závěrem, shrnujícím výsledky praktických měření (kapitola „Závěr“ se v souladu s normou ČSN nečísluje). V rámci první kapitoly (teoretického rozboru řešené problematiky) je uveden vcelku komplexní přehled metod stanovení hustoty látek, včetně charakteristiky každé měřicí techniky. V souladu se zadáním bakalářské práce měla být prostudována struktura a vlastnosti tuhých a kapalných materiálů, vliv teploty na jejich typické vlastnosti a možné aplikace v praxi. Tato část je v práci opomenuta. Další kapitoly uvádějí přehlednou tabulku vybraných látek s uvedením jejich hustot a teplotních součinitelů objemové nebo délkové roztažnosti. Z tabulky nevyplývá, které údaje specifikují délkovou a které objemovou roztažnost. Praktická část (kapitola 4) uvádí postup při sestavování měřicího pracoviště pro sledování hustoty zkušebních vzorků v teplotní oblasti, jeho automatizaci, postup měření a grafické zpracování výsledků experimentálně získaných dat, včetně matematické aproximace grafických závislostí. Grafické závislosti se v technickém dokumentu uvádějí a číslují společně s obrázky. Předložená práce je sepsána přehledně, s vnější úpravou a grafickým zpracováním na dobré úrovni, je však poznamenána nedostatečnou kontrolou vytvořeného textu (lích, C°, pyktometr apod.). Bakalářská práce a její zpracování splňují zásadní požadavky, kladené na závěrečnou vysokoškolskou práci v bakalářském studijním programu, nutné pro doporučení práce k obhajobě.

Navrhovaná známka
C
Body
71

Otázky

eVSKP id 74230