VOKÁČOVÁ, P. REVITALIZACE PŘEDPOLÍ KVĚTNÉ ZAHRADY V KROMĚŘÍŽI [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Ponešová, Barbora

Studentka předkládá návrh s přehledným provozním řešením. Jediný vstup do zahrady je přes čestný dvůr, samotný nástup do její Květné části je možný z několika míst v předpolí. Severní část předpolí je doplněna odvážnou geometrií novostavby, která vytváří "záda" nástupu do Květné zahrady, zamýšlené jako novodobá kolonáda. Autorka zajímavým způsobem pracuje s gradací hmot, toto úsilí je však soustředěno zejména do půdorysu - v celkových perspektivách pak pohledová zelená střecha nepůsobí zcela přesvědčivě. Otisk kompozice novostavby se pak projevuje i v okolních zahradních úpravách - po delších diskusích bylo toto řešení provedeno jen v půdoryse, aby jednak vynikl skulpturální charakter novostavby a dále aby měl návštěvník možnost se připravit na nástup do Květné části zahrady. Jižní úsek předpolí je opět dotčen touž estetikou - zde již v poněkud patřičnější formě land-artových úprav. Za přínos považuji rozdrobení masivního objemu předepsaných skleníků, které vytvářejí jakousi průchozí plastiku. Z hlediska konstrukce s nepodařilo nalézt uspokojivé řešení kolonády - masivní ŽB konstrukce (zejména v oblasti střechy - masivní atika) poněkud ubírá na eleganci sochařsky utvářené kolonády. Formální grafická úroveň práce je přesvědčivá. Otázky a náměty k obhajobě: Viz výše - slovní hodnocení práce.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Přístup studenta ke zpracování B
Navrhovaná známka
C
Body
70

Posudek oponenta

Palacký, Jiří

Viz. hodnocení výše.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Urbanistické řešení C První z mnoha výzev návrhu je definování charakteru řešeného území v předpolí zahrady Lucheseho a Tencally obehnané dvojitým živým plotem a kolonádou a definování jeho vztahu k rostlému městu v bezprostřední blízkosti. Druhou výzvou je využití Archeho budov tropického a studeného skleníku a správní budovy pro podepření celého záměru. V odpovědi na první výzvu vidím snahu hledat odpověď a hodnotím ji kladně, ve druhé výzvě vidím potenciál dalšího rozvoje tohoto projektu.
Architektonické řešení C Vytvoření nových prostorových kreací, materiálové a barevné zpracování ploch a povrchů budou vypovídat o vztahu k původnímu Libosadu, který ornamentálností vypovídá spíše o smyslnosti a mystice, než o duchovní čistotě. Pohyb je měřítkem prostoru a vymezený pohyb po přímých cestách vypovídá o potřebě vnímat zahradu během pohybu, nikoliv při zastavení nebo volném procházení. Návrh naznačuje pokus o rozklíčování komplexnosti zahrady a její mystiky. Spokojuje se však s modernistickým přístupem spočívajícím v plošně provozním řešení ač s dobrými ambicemi. K diskusi: Jaký je důvod navádět návštěvníka nejdříve k průchodu nově navrženými prostorami zahrady s důrazem na náraz pohledu pozorovatele na ostré hrany prolámané fasády? Jaký je důvod pro uzavření řešeného území plnou stěnou. Jaký význam má mobilní kavárna? Musí návrh nutně něco "dělat" (poskytovat informace, vyučovat, navádět), nevytváří architektura snad prostředí a pozadí pro lidské aktivity? Jaké okolnosti vedly k vytvoření skleněné krajiny?
Provozní řešení B Nápaditost, soběstačný provoz a oddělení Libosadu od řešeného území zdí s úzkými průchody konkuruje vlastní zahradě s rotundou.
Technicko konstrukční řešení C Ne zcela jasný způsob a hloubka zakládání (rozdíl schematické řezy a detail). Konstrukce nových budov železobeton (zpráva) nebo dřevěná trámová konstrukce (detail)?
Formální úroveň B Lámání stěn a střešních rovin je spíše formální než aby mělo struktivní význam. Prostorový koncept je spíše plošnou hrou a manipulací na papíře. Kvalitu architektonického prostoru dokumentují řezy - v návrhu jich je několik které je možné dále rozvinout a vytvořit kvalitní prostory.
Navrhovaná známka
C
Body
78

Otázky

eVSKP id 23023