ČUPR, J. Analýza ukazatelů poboček firmy Baierová spol. s.r.o. [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Kropáč, Jiří

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Praktická využitelnost výsledků A
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji, včetně citací B
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Klučková, Martina

Student v celé práci popisuje jednotlivé kroky, kterými získával potřebná data a výsledky. Po celou dobu zachovává jednotný styl popisu kroků a výsledků. Prakticky využívá své dosavadní pracovní zkušenosti, které získal v průběhu několika let práce u firmy. Nalezla jsem několik gramatických či stylistických chyb, a to: str. 30: 35 denní místo 35-ti denní str. 34: spojky na koncích řádků str. 44: stylistická chyba, kde autor uvedl nejsem místo použití slova nejsou str. 45: slovní spojení - ceny nezvyšovali - pravopisná chyba Autor splnil stanovené cíle, zvolil správný postup řešení a vhodně zvolil metody, kterými se k výsledkům dostal. Ukazuje svoji schopnost porozumět využitým metodám dostatečně na to, aby výsledky obhájil. Příležitost vidím ve vyvozování závěrů z výsledků a doporučení pro management restaurací. Praktická využitelnost je zřejmá. Struktura práce je zvolena dobře a systematicky. Nechybí popisy grafů, terminologie je jasná. Po odborné stránce je tato bakalářská práce vydařeným dílem. V teoretické části autor využívá odborné literatury, kterou uvádí v seznamu. Praktická část je vlastním dílem a získané informace podala sama firma. U firmy Baierová spol. s r. o. jsem pracovala od prosince 2004 do dubna 2014. V období od srpna roku 2007 až do dubna 2014 jako manažerka. Výsledky jsou vhodné jak pro nižší, tak pro vyšší management. Avšak některá doporučení by bylo vhodné rozvést a podrobněji vysvětlit, protože manažeři ve firmě jsou různého stupně a oboru vzdělání. Závěrečnou práci doporučuji k obhajobě s výslednou známkou B.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků B
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 74118