KLIMKOVÁ, I. Návrh marketingové strategie [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Němeček, Petr

Práce je kvalitní, konkrétní a plně využitelná. Autorka účinně slučuje poznatky získané studiem a praktické zkušenosti z trhu a firemního prostředí. Návrhy jsou uvážlivé a dostupné.Prokázala schopnost samostatného myšlení a kreativní přístup.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Odborná úroveň navrhované části A
Přínos a praktické využití návrhu A
Iniciativa a samostatnost při zpracování A
Práce s literaturou (citace), přehled literatury dle normy ČSN ISO 690 A
Formální uspořádání a úprava (text, grafy, tabulky) a odborná jazyková úroveň A
Splnění cíle a rozsahu zadání A
Úroveň zpracování teoretické části (poznatky získané studiem) A
Úroveň zpracování analytické části (zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody) A
Navrhovaná známka
A

Otázky

Posudek oponenta

Holec, Jiří

Navrhovaná známka
A

eVSKP id 23025