DVOŘÁK, T. Automatizace měření vlivu rušení na přenosové vlastnosti DSL modemů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Šilhavý, Pavel

Student dle zadání BP měl realizovat program umožňující automatické měření závislosti přenosové rychlosti ADSL a VDSL modemu na délce vedení a rušivých vlivech, generovaných pomocí Spirent DLS. S pomocí tohoto programu pak měl realizovat měření jednotlivých profilu ADSL a VDSL technologií. V rámci BP realizoval pouze program. Měření v laboratoři již z časových důvodů nebylo realizováno. Po dohodě se studentem navrhuji vrátit práci k přepracování a doplnění chybějících měření.

Navrhovaná známka
F
Body
45

Posudek oponenta

Šedý, Jakub

Student vypracoval práci na téma Automatizace měření vlivu rušení na přenosové vlastnosti DSL modemů. V první polovině práce student popisuje rušivé vlivy na přenosové vlastnosti DSL technologie a typy rušení injektoru a generátoru šumu Spirent. V této části práce se vyskytují drobné nesrovnalosti. V druhé polovině práce se student věnuje vytvořenému programu k injektoru a generátoru šumu Spirent. Student zde popisuje postup při vytváření daného programu a na čtyřech stranách jak program používat. Odevzdané soubory programu jsou čtyři složky zkompilovaných zdrojových kódů. Vzhledem k množství odevzdaných souborů bych ocenil spíše instalátor než zkompilované zdrojové soubory, například instalátor Windows Installer (přípona .msi). Bohužel program nebylo možné spustit. Usuzuji, že se student neobtěžoval otestovat funkčnost programu na jiném počítači a vzhledem k tomu, že práce neobsahuje ani zmínku o optimalizaci a ladění programu, pochybuji o jeho plné funkčnosti i za předpokladu, že by jeho spuštění bylo možné. Dále v práci není ani zmínka o požadovaném měření. Po formální stránce se v práci vyskytují typografické chyby a překlepy. Postrádám seznam zkratek a vysvětlení některých zkratek v textu. Dále bych vytknul popisky os v grafech v anglickém jazyce a kvalitu některých obrázků (bitmapová grafika). Zadání práce nebylo z velké části splněno. Za předpokladu, že by bylo možné program spustit, dost vážně pochybuji o jeho plné funkčnosti, z toho plyne i nesplnění části zadání, která byla zaměřena na měření vlastností DLS systémů. Z výše zmíněných důvodů navrhuji známku F/33.

Navrhovaná známka
F
Body
33

eVSKP id 73789