DŮBRAVA, M. Výkonnostní analýza mobilní sítě pro M2M komunikace [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Mašek, Pavel

Bakalářská práce studenta Marka Důbravy se zabývala návrhem modelu sítě čtvrté generace (LTE) s cílem analyzovat výkonost mobilní sítě v závislosti na typu M2M komunikace. Teoretická část práce obsahuje stručný popis M2M komunikace a také rozbor mobilních sítí 3. a 4. generace. V praktické části student nejprve uvedl několik modelových situací (na základě reálných hodnot z nasazených LTE sítí), kdy při nasazení M2M v LTE sítích může dojít k propadu výkonnosti základnové stanice (eNodeB). Následně byly vytvořeny modely zaměřené na simulaci přetížení základnové stanice přenášenými daty a počtem nově připojených koncových zařízení (M2M zařízení) do sítě. Přístup studenta během vypracování práce byl značně kolísavý. Při pravidelných schůzkách student projevoval zájem o problematiku, ale odevzdávání dílčích částí práce probíhalo téměř vždy s několika týdenním zpožděním. Toto zpoždění se projevilo zejména při návrhu optimalizací vytvořených modelů, kdy student navrhnul několik vylepšení, ovšem některé z těchto vylepšeních jsou realizovatelné pouze v teoretické rovině/simulačním prostředí. Navzdory tomu, že dosažené výsledky potvrzují teoretické předpoklady, není prezentace výsledků zcela jednoznačná a srozumitelná. Pro čtenáře se tak mohou některé kapitoly jevit jako nepřehledné. Na základě pravidelného bodového hodnocení, s kterým byl student seznámen na první schůzce, hodnotím práci stupněm D / 65 bodů.

Navrhovaná známka
D
Body
65

Posudek oponenta

Kováč, Dominik

Bakalářská práce, kterou zpracoval student Marek Důbrava, se zabývala problematikou komunikace typu M2M. Cíl práce byl navrhnout model sítě LTE a následně analyzovat výkonnost mobilní sítě. Teoretická část obsahuje stručný popis M2M komunikace, následně student rozebírá mobilní sítě 3. a 4. generace. Struktura práce není vhodná, student začíná textem až v kapitole 1.1.1. Některé pojmy nejsou dostatečné vysvětleny (např. Internet of Things), a v několika případech pojmy student nesprávné popisuje (např. bezdrátová karta není přenosové medium). Spousta zkratek není vysvětlena nebo jejich použiti je dříve než jejich vysvětlení. Určité zkratky (LTE nebo M2M) jsou v textu vysvětleny zbytečně několikrát. V textu je hodně překlepů (zažízení, progeamu atd.) a gramatických chyb, což v důsledku způsobuje nesrozumitelnost některých vět. Občas některé části textu působí na čitatele jako strojový překlad z odborné anglické literatury. Kladně hodnotím dostatečné popsání problematiky M2M komunikaci v mobilních sítích. Praktická část práce popisuje vytvořený model LTE sítě v simulačním prostředí OPNET Modeler. Student vytvořil několik scénářů, první scénář sleduje režijní data sítě LTE, další scénář student vytvořil tak, aby simuloval přetížení sítě množstvím přenášených dat. Dále student vytvořil scénář, který simuluje přetížení sítě LTE počtem připojených stanic. Na závěr student popisuje nedostatky LTE sítě na základě naměřených hodnot z vytvořených scénářů a navrhuje protiopatření na eliminaci popsaných nedostatků, které simuluje a následně porovnává s výsledky předchozích simulací. Samotný popis scénářů je nepřehledný, stačilo by parametry jednotlivých scénářů shrnout do přehledné tabulky. Vetší část je věnovaná rozboru výsledků simulací, které jsou rozsáhle popsány, ale jejich popis není úplně srozumitelný a jednoznačný. Například při popisu simulace student nejednotně popisuje časové úseky a skáče mezi jednotlivými úseky. Student zadání z velké části splnil a na základě připomínek uvedených výše práci hodnotím stupněm E/54 bodů.

Navrhovaná známka
E
Body
54

Otázky

eVSKP id 73788