KUŽELA, J. Učební pomůcka pro vizualizaci asymetrické kryptografie [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Ležák, Petr

Student úspěšně nastudoval různé krypografické systémy (RSA, Diffie-Hellman, DSA) a úspěšně je implementoval do učební pomůcky (programu) pro jejich vizualizaci. Protokol DSA implementoval dobrovolně navíc oproti zadání. V programu jsem nalezl pouze drobné nedostatky, například v modulu DSA tlačítko přehrát provede pouze jeden krok. Práci hodnotím jako zdařilou.

Navrhovaná známka
A
Body
91

Posudek oponenta

Rosenberg, Martin

Úlohou študenta bolo v bakalárske práci vytvoriť učebnú pomôcku do predmetu BIS. V teoretickej časti sú podrobne popísané kryptosystémy, ktoré tvoja jadro praktickej časti. Ich popis je prehľadný a text má dobrú odbornú úroveň. Študent taktiež pekne využíval a citoval literárne zdroje. Praktická časť rieši samotný návrh aplikácie a jej popis. Priložená aplikácia je funkčná a obsahuje všetky požadované algoritmy, čím študent splnil zadanie práce. Menšie výhrady mám k samotnému užívateľskému rozhraniu aplikácie. Jej hlavným cieľom je nasadenie vo výuke, preto by som očakával lepšie a prehľadnejšie spravovanie grafických prvkov, ako je napríklad oddelený výpis jednotlivých krokov (na nových riadkoch, očíslovať). Niektoré chybové výpisy sú príliš všeobecné a vôbec nenaznačujú, ktorý krok bol chybný. Rovnako pri teste prvočíselnosti užívateľ nie je informovaný o prebiehajúcich výpočtoch na pozadí, čo vyvoláva dojem, že aplikácia prestala pracovať. K aplikácií by som uvítal aj podrobnejšiu dokumentáciu, nielen samotné zdrojové súbory. Po formálne stránke mám výhrady len ku kvalite obrázkov, gramatických chybám (napríklad v názve kapitoly 4) a občasným opakujúcim sa vetám v texte. Študent svoju úlohu spracoval kvalitne, prácu hodnotím 92/A.

Navrhovaná známka
A
Body
92

eVSKP id 73793