DVOŘÁK, T. Difrakce a interference světla pro výuku laboratorních cvičení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Škarvada, Pavel

Bakalářská práce na téma „Difrakce a interference světla pro výuku laboratorních cvičení“ autora Tomáše Dvořáka se zabývá návrhem a realizací laboratorní úlohy pro studenty bakalářského předmětu Fyzika. V rámci práce byla navržena a sestavena úloha k demonstraci difrakce a interference. Dále byla v prostředí Matlab vytvořena kontrolní aplikace umožňující provádět požadovaná měření. Z pohledu vedoucího práce byly splněny požadavky kladené zadáním. Student pravidelně konzultoval vhodnost navrhovaných řešení a informoval o postupu experimentálních prací vedoucího práce. Důležité poznatky a vlastní řešení student uvedl do bakalářské práce, která je členěna na dvě části: teoretickou a experimentální. Vzhledem k multioborovým znalostem (optika, programování Matlab), které student pro splnění práce musel získat/prokázat, považuji úroveň práce i přes některé nedostatky za slušnou.

Navrhovaná známka
A
Body
91

Posudek oponenta

Šicner, Jiří

Cílem práce bylo navržení a vytvoření funkční laboratorní úlohy, která bude vyučována v laboratořích fyzikálního praktika. Členění je provedeno vhodným způsobem a jednotlivé kapitoly na sebe logicky navazují. V teoretické části student popisuje důležité související pojmy z optiky a požité komponenty pro navrhnuté pracoviště. Zde mám výhrady zejména pro nedostatečné popsání použité CMOS technologie. V experimentální části student uvádí schématické zapojení pracoviště, vytvořený software a měření. V této části bych vytknul nedostatečně vytvořené blokové schéma zapojení, kde chybí znázornění optické cesty. Dále bych vytknul zbytečně rozsáhlý popis programu a popis zdrojového kódu, který by byl vhodnější přidat do přílohy. Naopak zde chybí více ukázek naměřených dat z jednotlivých měření různých optických jevů. Odbornou úroveň práce snižuje velké množství typografických chyb, místy nelogicky dlouhá souvětí, ve kterých se velmi těžko hledá význam. Dále bych vytknul nedostatečné využití literatury. Práci celkově hodnotím 72 body a doporučuji ji k obhajobě.

Navrhovaná známka
C
Body
72

Otázky

eVSKP id 73791