SALÁŠEK, J. Klient-server aplikace založená na technologii JAVA RMI [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Karásek, Jan

Student vypracoval bakalářskou práci, v rámci které nastudoval problematiku síťových komunikačních technologií používaných pro vývoj aplikací typu klient server. Kapitola o protokolu SOAP není zdaleka tak rozpracovaná jako kapitola o Java RMI, což nasvědčuje nedostatečnému nastudování, které se odrazilo i v praktické části práce. Jako nedostatečně rozpracované také vidím kapitoly 4 a 5, kde měl být proveden řádný návrh paralelizace zadaného genetického algoritmu. Celá kapitola 5, která je ještě rozdělena do 4 podkapitol, obsahuje návrh poměrně složitého problému v pouhých 11ti větách. Výsledky práce byly plně změřeny pouze pro technologii JAVA RMI, kvůli chybám v programu se je nepodařilo naměřit i pomocí technologie SOAP. Grafy nejsou proložené křivkou. Diskuze výsledku je pouze velmi stručná a porovnání vlastních výsledků (kapitola 7.3) není okomentováno ani jedním slovem. Student i přes četné upozornění nepoužívá trpný rod, jak je pro technické texty obvyklé. Práce byla ke konci v časovém skluzu a odpovídá tomu i formální vzhled práce, jako např. předložky a spojky na konci řádku, překlepy, nadpis kapitoly je oddělen od odstavce atd. Dále jsou v práci nepřesně přeložené termíny. Na práci oceňuji, že je psána v sázecím systému LaTeX. Komisi navrhuji práci hodnotit stupněm „uspokojivě/D“, 65 bodů.

Navrhovaná známka
D
Body
65

Posudek oponenta

Mašek, Jan

Práce se zabývá vytvořením aplikace klient-server v programovacím jazyce JAVA založené na technologiích JAVA RMI a SOAP. V práci jsou paralelizovány některé části genetického algoritmu, který je použit pro řešení problému batohu. V teoretické části byla popsána pouze technologie JAVA RMI, technologie SOAP byla pouze zmíněna, ikdyž se na ni měl student podrobně zaměřit. Kapitola o genetických algoritmech je také popsána velmi stroze. Strohý popis kapitol a podkapitol se nachází v celé práci. Zadání práce nebylo celé splněno. Student sice uvádí výsledky výpočtů pro technologii JAVA RMI, ale u technologie SOAP nebyla provedena většina očekávaných měření. Celá kapitola zabývající se měřením u technologie SOAP obsahuje jen dvě věty a jednu malou tabulku. Schází zde měření pro různý počet vláken a různý počet výpočetních stanic. Kapitola zhodnocení výsledků obsahuje pouze jednu větu. Po obsahové i formální stránce není práce na příliš dobré úrovni. Text obsahuje nepřesnosti, množství překlepů a nevhodná slovní spojení. Práce není psána v trpném rodě, tabulky mají špatně umístěný popis, jednopísmenné předložky se vyskytují na koncích řádků, výrazy v seznamu zkratek nejsou všechny přeloženy do češtiny. Dále jsou za každým malým odstavce první kapitoly vždy 3 úplně stejné citace, což nepůsobí úplně dobrým dojmem. Práci ale doporučuji k obhajobě a hodnotím ji stupněm D/66 bodů.

Navrhovaná známka
D
Body
66

Otázky

eVSKP id 73749