RUŽIČKA, S. Vlastnosti a testování mobilních zařízení s OS Android [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Balík, Miroslav

Řešení této bakalářské práce se zásadně zkomplikovalo skutečností, že student Silvestr Ružička byl dlouhodobě nemocen a nemohl se pravidelně dostavovat na konzultace. Práce tedy vznikala bez dohledu vedoucího a její podoba byla představena až na poslední chvíli. Např. přesná forma aplikace ani jednotlivé implementované testy nebyly s vedoucím konzultovány. Zásadní připomínky vedoucího, které byly ještě z časových důvodů zpracovatelné, byly před odevzdáním bakalářské práce zapracovány. Přesto lze konstatovat, že zadání bakalářské práce bylo splněno. Vzhledem k uvedeným skutečnost hodnotím práci A/90.

Navrhovaná známka
A
Body
90

Posudek oponenta

Malina, Lukáš

Bakalářská práce „Vlastnosti a testování mobilních zařízení s OS Android“ se zaměřuje především na hardwarovou výbavu Android zařízení a na možnosti jejich testování. Praktickým výstupem práce je Android aplikace, která vypíše informace o daném zařízení a změří i výpočetní výkon. Dále student vytvořil i dva nové návody do počítačových cvičení, které představují úvod do vývoje na platformě Android. Zadání bylo splněno. Student vytvořil funkční aplikaci pro platformu Android a dodal dva dobře strukturované návody do počítačových cvičení. Diplomová práce má velmi dobrou odbornou úroveň. Srovnání procesorů pro chytré telefony je přehledné a dostatečně obsáhlé. V práci však postrádám krátkou rešerši existujících aplikací, které umí vypsat informace o zařízení a přehled aplikací, které měří výpočetní výkon. Kromě metody Whetstone, práce také postrádá i představení dalších způsobů a metod testování výpočetního výkonu. Prezentaci výsledků a jejich diskuze byla také na velmi dobré úrovni. Student mohl však dodat i snímky aktivit vytvořené aplikace během reálného testování vybraného zařízení. Formální zpracování bylo dobré. Avšak v práci se nachází pár překlepů (např. v sekci summary, keywords). Na straně 5 jsou uvedeny pouze prázdné závorky a chybí číslo citace. Přes uvedené drobné nedostatky doporučuji práci k obhajobě s celkovým hodnocením velmi dobře, B 86 bodů.

Navrhovaná známka
B
Body
86

Otázky

eVSKP id 73774