MACHÁČEK, J. Návrh řešení inteligentního domu s bezdrátovými senzory [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Krajsa, Ondřej

Student splnil zadání bakalářské práce bez výhrad, některé části dokonce nad rámec zadání. Vytvořená aplikace je prakticky využitelná a plně funkční. Student pravidelně navštěvoval konzultační hodiny a jeho aktivita byla vynikající. Po formální stránce k práci také nemám výhrady.

Navrhovaná známka
A
Body
95

Posudek oponenta

Strašil, Ivo

Práce je z technického hlediska výborná a splňuje až překračuje zadání. Student jednoznačně prokázal, že je schopen samostatně řešit složité inženýrské problémy na velmi dobré úrovni. Z formálního hlediska bohužel musím vytknout špatnou grafickou úroveň schémat v příloze s překrývajícími se texty, neoznačenými konektory a obecně neuspořádaným vzhledem. Práce obsahuje množství sice z technického hlediska správných, ale gramaticky naprosto nesrozumitelných formulací, např.: "Pátý červený vodič je záměrně nepřipojen, neboť jeho příkon krokového motoru je velký, je třeba je připojit k hlavní napájecí větvi 5 V." V celé práci je minimálně použito odkazování na obrázky a tabulky v textu a pokud je odkaz použit, je často formálně chybný. Množství gramatických chyb se neodvažuji komentovat. Celou předloženou práci bych označil jako vynikající, nebýt zcela zbytečných formálních chyb, které bezdůvodně hodnotu textu snižují až k úrovni na hranici srozumitelnosti i při komunikaci mezi techniky. Práci s přihlédnutím ke kvalitám vytvořeného HW a SW hodnotím B/80.

Navrhovaná známka
B
Body
80

eVSKP id 73777