KORBIČKA, M. Slovinské národní divadlo v Lublani [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Ruller, Ivan

Autor vychází z jasné urbanistické myšlenky jednoduchým hmotovým řešením vyjádřit vztah i význam objektu divadla pro rozvoj města. Hlavní městskou osu zakončuje vertikálním čelem hlavního objektu divadla, který dělí proluku na výraznou velkorysou nástupní, slavnostní část a nenápadnou přístupovou a obslužnou do vnitrobloku. Tato hlavní hmota, kterou tvoří zejména provaziště, k němuž jsou vtipně přiřazeny další provozní místnosti divadla tak, aby tvořily jeden celkek vytvářející předěl mezi společenskou částí s divadelními sály na západní straně a technickými provozy a zázemím herců na straně východní. Vnitroblok akceptuje autor v jeho původní podobě a tvoří z něj v podstatě jakýsi vnitřní park. V této oblasti se tak připravil o možnost určitou kultivací zejména vnitřních dvorních traktů vytvořít si ucelenější prostředí pro svoji budovu divadla. Pokud jde o vlastní řešení objektu lze hodnotit kladně využití spojení provaziště s přičleněnými provozními místnostmi do jednoho bloku a vyhnout se tak vžité tradiční koncepci, kdy na základní hmotě je usazena více či méně foremná kostka provaziště. Vnitřní provozní vztahy jsou díky jednoduchosti hmotového řešení jasná a bezkolizní. Je však třeba upozornit na určité obtíže, které může vyvolat situování malého sálu nad sál hlavní, a to nejen nutností překonat poměrně velké rozpony náročnějším statickým řešením. Navíc je v tomto případě třeba zajistit naprosto dokonalou neprůzvučnost ve stavebním řešení, jelikož jakákoliv nedokonalost v této oblasti problematiky by mohla celkovou hodnotu stavby výrazně znehodnotit. Architektonické řešení vychází ze základní prostorové představy autora a tvarově i volbou materiálů je v souladu s charakterem, posláním i významem budovy. Dokumentace je zpracována přehledně. Detail by měl být vybaven podrobnými popisem a technická zpráva ekonomickou rozvahou se specifikací zastavěných i užitkaových ploch a stavebních objemů. Otázky a náměty k obhajobě: 1) Urbansitický kontext 2) Dopravní obsluha

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Přístup studenta ke zpracování Lze hodnotit kladně. Po fázi analýz historických, provozně technických se plně věnoval zpracování zadaného úkolu a od začátku cílevědomě sledoval svoji hlavní myšlenku.
Navrhovaná známka
B
Body
85

Posudek oponenta

Němec, Josef

Diplomová práce řeší úlohu významné kulturní novostavby v historickém centru Lublaně a to na vnitroblokovém staveništi v proluce při parkovém Kongresovém náměstí. Jako svoji urbanisticko-architektonickou koncepci řešení zvolil si diplomant prezentovat a opticky maximálně zviditelnit tuto novostavbu směrem do náměstí a nezasouvat ji příliš do vnitrobloku. To vyřešil vysunutím štíhlého, nečleněného monobloku, do něhož ukládá provaziště a další funkce doprovodného zázemí divadla. Tato vysunutá hmota působí kontrastně vůči zasunutějším proskleným vstupním fasádám. Ve hmotách se toto řešení vyznačuje velkou sevřeností a lapidárností. Pozoruhodné současně je také, že značná Část ploch vnitroblokuje ponechávána jako parková zeleň. Vlastní dispoziční řešení by bylo správné doplnit například prostory pro sbory a hudebníky, zmenšit rozsah spojovacích chodeb apod. V architektonickém pojetí fasád, kromě účinného záměru kontrastu hmot a materiálů, objevuje se i schematická sestava velkoplošných šikmin, nesouvisejících s obsahem, tj. interiérem. Závěr: Za přínos tohoto návrhu lze považovat snahu o co největší přiblížení-vysunutí hmot divadla k prostoru velkého zeleného náměstí. Spolu s vytvořením navrženého rozptylného předprostoru, jakési malé piazetty, může tato varianta reprezentovat tzv. klasický přístup prolukového řešení.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Urbanistické řešení B
Architektonické řešení C
Provozní řešení C
Technicko konstrukční řešení C
Formální úroveň B
Navrhovaná známka
C
Body
75

Otázky

eVSKP id 23055