BENEŠ, T. Projekt provozu víceúčelové sportovní haly v Hradci Králové [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Šťastný, Jan

Závěrečná práce se zabývá návrhem provozu nově budované sportovní haly v Hradci Králové. Teoretická část využívá citace z rozsáhé škály literatury. Nemám k ní výhrady. Analýza problému zaměřena na místo podnikání, konkurenci a její cenovou hladinu, možnou klientelu a rizika vyplývající z tohoto podnikání. Součástí je i marketingový průzkum, jehož otázky jsou z části obecnější, některé pak velmi hodnotné. Tuto část práce hodnotím jako zdařilou. Vlastní návrhy řešení jsou zpracovány standartním způsobem. Zabývají se návrhem ceníků, provozní doby, propagací nového sportoviště, náklady a finančním plánem. Všechny náklady nejsou bohužel v práci nezpochybnitelně podloženy. Naopak příjmová stránka vzhledem k atraktivitě a umístění projektu je dle mého názoru v některých položkách pesimistická. Práci celkově hodnotím jako přínosnou a solidně zpracovanou s menšími nedostatky.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů C
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B kvalitně zpracované analýzy
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry D horší přehlednost při shrnutích analýz, závěry s drobnými připomínkami
Praktická využitelnost výsledků C po drobných doplněních využitelná
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B s drobnými chybami
Práce s informačními zdroji, včetně citací A bez námitek
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Žďárská, Kristýna

Autor práce velmi dobře zpracoval obsáhlé téma pokrývající oblast všech aktivit nutných k vytvoření projektu provozu víceúčelové sportovní haly. Teoretická část má odpovídající charakter a pokrývá představené postupy a metody práce. Některé z nich byly uvedeny pouze povrchově, což ovšem vzhledem k rozsahu teoretické části nebylo až tak na škodu. Literární zdroje jsou vhodně použity. Praktická část práce má logickou provázanost na teoretickou část a vyčerpávajícím způsobem zpracovává dané téma. Vzhledem k obsahu a způsobu zpracování lze práci hodnotit pozitivně.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků B
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň A
Práce s informačními zdroji B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 73706