GRABOVSKÝ, Š. Uživatelské nástroje pro podporu automatizovaného funkčního testování prototypů ve vývoji [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Svoboda, Radomír

Úkolem pana Grabovského bylo vytvoření konvertoru skriptů napsaných v proprietárním skriptovacím jazyce do jazyka C#. Tento konvertor měl zajistit kompatibilitu staršího testovacího systému s nově vyvíjeným systémem. Pan Grabovský zadání úspěšne splnil, na jeho řešení pracoval aktivně, pravidelně konzultoval výsledky své práce a aplikaci upravoval na základě doplňujících požadavků na její funkcionalitu. Funkčnost programu byla úspěšně otestována na několika dodaných skriptech. Text práce má dobrou úroveň, je logicky členěný a obsahuje pouze nepatrné množství překlepů. Práci mohu vytknout několik beletristických formulací a také že například v první kapitole zabíhá do zbytečných detailů.

Navrhovaná známka
A
Body
97

Posudek oponenta

Macháček, Jiří

Úkolem práce bylo vytvořit interpret existujících testovacích skriptů, který by využíval nový testovací framework a současně poskytoval vhodné uživatelské rozhraní pro usnadnění přechodu na nový systém. Zadání práce bylo zcela splněno. Návrh převodníku vychází z moderních praktik programování aplikací a výsledná aplikace byla řádně otestována a je zcela funkční. Vše je v práci kvalitně zdokumentováno. Práce je na výborné úrovni. Je přehledná, dobře strukturovaná a logicky uspořádaná. Obsahuje jen minimum překlepů. Především oceňuji kvalitní dokumentaci architektury, návrhu a testování aplikace doplněné o diagramy tříd a vhodné ukázky kódu. Texty jsou však dle mého názoru zbytečně rozsáhlé. Autor se často zbytečně rozepisuje, což je u takového technického textu spíše na škodu.

Navrhovaná známka
A
Body
95

eVSKP id 73803