PELÁN, R. Návrh marketingové strategie podniku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Kaňovská, Lucie

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků A
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň C
Práce s informačními zdroji, včetně citací C
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Kreps, Jakub

Bakalářská práce vychází z praktických zkušeností s prodejem a marketingem na internetu a opírá se o dosavadní výsledky, které má autor z výše uvedeným od roku 2009, kdy projekt vzniknul. Velký důraz je kladen na emailové a PPC kampaně a microsite weby, které je však dobré doplnit dalšími marketingovými nástroji. Možná by stálo za úvahu zkusit domluvit vzájemnou spolupráci s některým z prodejců notebooků, tabletů nebo mobilů. Po stránce SEO optimalizace je projekt zpracovaný čistě, nenacházím na něm žádné zásadní nedostatky.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Praktická využitelnost výsledků B
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň C
Práce s informačními zdroji A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 71400