MACEŠKOVÁ, M. Motivace a stimulace [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Franková, Emilie

Celkově hodnotím práci stupněm "výborně". Silnou stránkou práce je její empirická část, ve které autorka prokázala, že je schopna aplikovat získané poznatky na řešení praktického organizačního problému a vytěžit z postupu řešení soubor relevantních doporučení zaměřených na kratší i delší časový horizont, jejichž správná aplikace může organizaci přinést podstatné zlepšení. Otázka k obhajobě: Odhadujete na základě empirického zmapování organizace a získaných zkušeností, zda po náležitém informování zaměstnanců využívání stávajících benefitů vzroste?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A Cíle práce formulované na začátku práce byly splněny v plném rozsahu.
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A Zvolený postup řešení včetně použitých metod akceptuji, odpovídá podstatě řešeného problému.
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A Splnění tohoto kriteria vychází ze získaných empirických výsledků a současně ukazuje i na výbornou znalost podmínek práce v organizaci.
Praktická využitelnost výsledků A Autorka práce identifikovala jak silné, tak slabé stránky organizace v oblasti motivace a stimulace a formulovala praktická opatření směřující k eliminaci zjištěných slabých míst, přičemž vyhodnotila ekonomickou náročnost navrhovaných opatření.
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň C
Práce s informačními zdroji, včetně citací C Teoretická část práce je vystavěna na základě zmapování přijatelného počtu odborných zdrojů. Autorka důsledně uvádí úplné citační odkazy u tzv. přímých (doslovných) citací. U tzv. nepřímých citací (parafrází) není vždy zcela jednoznačné, z jakého zdroje (event. odkud kam) daná citace je. Protože z celkového pohledu autorka na citační odkazy dbá, považuji to spíše za nedostatek formálního uspořádání - viz hodnocení předcházejícího kriteria.
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Seltsam, Petr

Diplomová práce obsahovala velmi zajímavé téma, jehož závěry je možné použít v praxi při řízení společnosti. Studentka zpracovala DP velmi obsáhle a dá se říci téměř dokonale. DP je zpracována přehledně s na první pohled vypovídajícími grafickými výsledky. Z hlediska zpracování byl použit velmi dobře teoretický materiál a byl velmi dobře následně použit v části, která hodnotí konkrétní situaci v dané společnosti. Vzhledem k praktické části mám následující připomínky, ze kterých vyplynou i otázky k obhajobě. Dle mého názoru byla informovanost ve společnosti nesprávně zařazena v motivačních faktorech. Z tohoto zařazení vzniklo následné hodnocení, které říká, že informovanost není pro zaměstnance natolik důležitá. Informovanost o změnách ve výrobě, stavu společnosti, výsledcích a výhledech do budoucna je dle mého názoru velmi důležitá. Otázkou je, zda nemá být jiným způsobem vyhodnocena, tzn. vzhledem k tomu, že zaměstnanci jsou již nyní velmi dobře informováni, nepožadují další míru informovanosti, posuzují tímto motivační faktor jako nedůležitý. Tímto však spíše vyjadřují, že již nepotřebují vyšší míru informovanosti. Dle zkušenosti si myslím, že zaměstnanci vždy usuzují, že jejich mzda může být vyšší a to v jakékoliv firmě, společnosti a situaci. Je to přirozený faktor. V praxi sledujeme, že například zaměstnanci s nejvyššími mzdami již, i při možnosti tohoto využít, nevyužívají možnost přivýdělku přesčasy i přes to, že jsou placeny o 20% výše. Proto posouzení důležitosti faktoru zvýšení mezd všeobecně, jako motivačního stimulu musí být zváženo velmi citlivě (nehledě na nárůst nákladů společnosti, které nelze promítnout do ceny výrobků) Studentka se z velké části věnuje zejména pozitivní motivaci ať již vyjádřenou materiálně nebo nemateriálně. Velmi málo se věnuje i otázce negativní motivace, která existuje vždy ať již v menší či větší míře.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků B
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň A
Práce s informačními zdroji A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 71447