BARTUNĚK, R. Zhodnocení finanční situace vybraného podnikatelského subjektu a návrhy na její zlepšení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Polák, Josef

Ve své bakalářské práci v kapitole 3 uvádíte potřebu hledání nových odběratelů v zahraničí. Jaké země (a proč) jsou podle Vašeho názoru prioritní v rámci exportních snah sledované společnosti?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků B
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji, včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Bogner, Josef

Autor v práci popisuje analýzu společnosti Retex, a.s. V teoretické části práce jsou interpretovány pohledy několika autorů na problematiku finanční analýzy. Získané poznatky jsou dále využity v části praktické, ve které autor hodnotí množství finančních ukazatelů a popisuje příčiny a následky jejich vývoje. Autor následně shrnuje podstatné výsledky provedené analýzy, za kterými následuje množství opravdu realizovatelných návrhů řešení zjištěných nedostatků. Práce je velmi dobře zpracovaná po grafické i věcné stránce a je z ní patrné, že se autor v dané problematice velmi dobře orientuje. Jediným nedostatkem je občasný výskyt drobných gramatických či typografických chyb. Dle mého názoru práce svou kvalitou převyšuje úroveň vysokoškolské bakalářské práce. Hodnotím ji tedy jako výbornou.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Praktická využitelnost výsledků B
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 71211