DANIHELKOVÁ, M. Návrh metodiky výběru vhodného pojistného produktu v oblasti neživotního pojitění jako ochrany spotřebitele proti riziku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Škapa, Stanislav

Práce má popisný charakter, součástí práce je i průzkum chování spotřebitele v oblasti neživotního pojištění. Návrh tvoří rámcová metodika výběru produktů neživotního pojištění pro spotřebitele. Otázka: V práci diplomantka popsala řadu rizik, jenž je možno pokrýt neživotním pojištěním. Podle jaké priority by přistupovala k navrženým rizikům a jaká 2-3 rizika by ze svého pohledu a životní situace si nyní pokryla pojištěním?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění cíle a rozsahu zadání C
Úroveň zpracování teoretické části tj. poznatky získané studiem B
Úroveň zpracování analytické části tj. zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody C
Odborná úroveň diplomové práce B
Přínos pro praktické i teoretické využití C
Práce s literaturou (citace), přehled literatury dle normy ČSN ISO 690 a 690-2 B
Formální uspořádání a úprava (text, grafy, tabulky) a odborná jazyková úroveň B
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Skalíková, Miroslava

Práce má popisný charakter, součástí práce je i průzkum chování spotřebitele v oblasti neživotního pojištění. Návrh tvoří rámcová metodika výběru produktů neživotního pojištění pro spotřebitele.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Úplnost vypracování C
Zvolený přístup k řešení cíle diplomové práce B
Úroveň zpracování diplomové práce tj. originalita řešení, způsob zpracování podkladů, vstupních dat, použité metody C
Obtížnost a správnost řešení B
Přínos pro praktické i teoretické využití C
Odborná jazyková úroveň B
Písemná a grafická úprava tj. text, grafy, tabulky B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 63246