MAGIC, M. Excentricita a přerušené rotorové tyče u asynchronního motoru [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Vítek, Ondřej

Student zpracoval bakalářskou práci na poměrně náročné téma diagnostiky poruch asynchronních motorů. Rozsah provedených prací je značný, zejména v oblasti měření motorů s různými typy poruch. Student se dále seznámil s programem Maxwell a vytvořil model motoru bez a se zadanými poruchami. Těmto částem student věnoval množství času, bohužel pak trochu na úkor vlastního zpracování, kde se objevuje několik zbytečných chyb. Přes tyto nedostatky, s ohledem na náročnost tématu, množství odvedené práce a samostatnost studenta při zpracování a vyhodnocování, hodnotím práci velmi kladně.

Navrhovaná známka
A
Body
90

Posudek oponenta

Janda, Marcel

Student vypracoval bakalářskou práci na téma excentricity a přerušené rotorové tyče u asynchronního motoru. První část práce je věnována asynchronním strojům a poruchám, které mohou u tohoto stroje nastat. Další část práce je věnována simulaci momentu konkrétního stroje. Tato kapitola je stručná. Dále popisuje student velké množství měření, která provedl a vyhodnotil. Celkově je po odborné stránce pěkně zpracována a davá celkový přehled o řešenné problematice. Jsou zde sice uvedeny některé nepřesnosti, ale to napovažuji za velký problém vzhledem k obtížnosti řešené problematiky. Práce obsahuje velké množství překlepů a chybějících znaků. Dále pak není umístěna v šabloně.Popis některých grafů je špatně čitelný. I přes některé formalní nedostatky je práce dobře členěna a je vidět, že student pracoval s dostupnou literaturou. Všechny body zadání byly splněny a práci doporučuji k obhajobě.

Navrhovaná známka
A
Body
90

Otázky

eVSKP id 71127