MÜLLEROVÁ, M. Podnikatelský plán - tělovýchovný kurz [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Blahutková, Marie

Studentka pravidelně využívala konzultací, pracovala se zadanou literaturou a prokázala schopnost samostatně tvořit správné závěry.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A Cílem práce bylo navržení tělovýchovného kurzu pro střední školy s využitím projektové podpory. Tento cíl práce byl splněn.
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A Ke splnění cíle práce byly použity dvě metody - analýza stávajících dokumentů a řízené rozhovory. Obě metody by sloužily jako podklad pro sestavení projektového plánu VPK.
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A Studentka prokázala schopnost interpretovat získané výsledky a základě získaných výsledků připravit podklady pro projektovou dokumentaci.
Praktická využitelnost výsledků A Práce je připravena k zařazení do projektového systému. Lze ji prakticky využít i pro pořádání tělovýchovných kurzů na CESA VUT v Brně.
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň A Práce je sepsána podle obvyklé struktury, která je pro tento typ prací požadována, má všechny formální náležitosti a dobrou jazykovou úroveň.
Práce s informačními zdroji, včetně citací A Použité informační zdroje jsou pro bakalářskou práci dostačující.
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Peričková, Lucie

Bakalářské práce splnila požadavky kladené na tento typ práce. Práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Práce s informačními zdroji C Autorka v práci využila 20 tuzemských informačních zdrojů. Výčet použitých zdrojů ne vždy odpovídá uváděným citacím v textu. V seznamu literatury není např. uveden v textu citovaný zdroj Kotler, 2004 (str. 16), La Taupe, 2014 (str. 21).
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C Autorka prokázala schopnost pracovat se získanými daty a tvořit závěry. Byla bych opatrnější při sumarizaci údajů získaných z dotazování (str. 47) - ne všechny závěry jednoznačně vyplývají ze získaných odpovědí. Uváděné grafy jsou neúplné (např. obr. 7, 8) - nesoulad mezi grafickým znázorněním a textovým popiskem.
Splnění stanovených cílů B Deklarovaným cílem práce bylo navrhnout podnikatelský plán pro realizaci tělovýchovného kurzu pro střední školy na vysokoškolském ústavu CESA VUT v Brně jako projekt OP VK. Cíl práce byl splněn.
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň D Struktura práce odpovídá typu práce. Doporučila bych logičtější členění jednotlivých subkapitol v teoretické i praktické části (např. až na str. 46 jsou popsány školy, které byly předmětem výzkumu, přičemž již na str. 35 jsou výsledky stejných škol interpretovány). Formálním nedostatkem práce je, že od str. 58 chybí v textu odkazy na tabulky a obrázky. V textu se objevují nesprávné výrazy (např. programovací období - správně programové období, dozor - správně dohled). V práci se vyskytují pravopisné chyby - hrubky (disbalance X dysbalance, zájem neměli školy X zájem neměly školy aj.), chyby v interpunkci, v nesprávné koncovce slova, překlepy i typografické chyby (psaní procent bez mezery, jednopísmenné předložky na konci řádku apod.).
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod C Zvolený postup i metody odpovídají stanovenému cíli práce. Autorka k sběru dat využila kvalitativní metodu interview z důvodu získání "hlubšího pochopení problémů, které souvisí s organizací maturitních zkoušek na středních školách" (str. 44). Jelikož byly ředitelům (příp. zástupcům ředitelů) položeny identické otázky (str. 45, Příloha 1-6), postrádá toto zdůvodnění smysl. Pokud by byla využita jiná metoda sběru dat (např. formou elektronické pošty stejně jako v případě Moravského gymnázia), mohlo být do výzkumného šetření zapojeno více škol a uváděné závěry by více vypovídaly o postojích škol k zajištění náhradního programu v době konání maturitních zkoušek.
Praktická využitelnost výsledků B Získané výsledky lze po drobných úpravách uplatnit v praxi.
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 70474